อั้ ม พัชร าภา ยอ มรับจ บกับ ไ ฮโ ซพก ไ ม่ดีพร้อ มเผ ย ขอเกลี ย ดกันเท่ านี้พอ

เรียกว่าเป็นอดีตคู่รั กที่ทำเอานักข่ าวทุกสำนักต้ องทำงานอย่ างหนั ก เพราะอย ากทร าบต้นเห ตุของรั กร้ าวในครั้ งนี้ สำหรับคู่ของซุปตาร์ตัวแ ม่อย่ างสาว “อั้ ม พัชร าภา” กับ “ไ ฮโ ซพก ประธานวงศ์”

ม าร์กี้ ร าศ รี อ วดลุ คใหม่ตั ดผ มสั้ น เหมื อนรุ่ นพี่ ม.ปล ายเลย

เรียกได้ว่าเป็นนางเอ กแ ถวหน้ าของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็กล ายเป็นผู้นำแฟชั่ นอยู่เสมอ สำหรับ “มาร์กี้-ร าศรี บ าเล็ นซิเ อก้ า” คุณแ ม่ลู กแ ฝดของ น้องมีก้ า น้องมีญ่า และเป็นภรร ย าของนักร้องหนุ่ม

ช าวโ ซเชี ยลย้ อนโพสต์ พอลล่ า เทเลอร์ ก่ อนประก าศเลิ กส ามี

เป็นอีกหนึ่งสมาชิกสาวส วยแ ก๊ งนางฟ้ าที่มีแฟ น ๆ ติ ดต ามอยู่ไม่น้ อย สำหรับนักแสดงสาว “พอลล่ า เทเลอร์” ที่ถึงแม้พั กหลั งจะขอพั กรับงานในว งการบันเทิง เพื่อทุ่ มเ ทเวล าให้กับลู ก

อั้ ม พัชร าภา ชว นจิ้ น หลังเผ ยภ าพเที่ ยวเหนือคู่กับพ ระเอ กดั ง

เรียกว่าเป็นซุ ปต าร์ตัวแ ม่ของว งการบันเทิงที่เพิ่ งประก าศตั วว่า เป็นสาวโ ส ดอย่ างเป็นทางการ สำหรับ “อั้ ม พัชร าภา” หลังปิ ดฉ ากความรั ก 5 ปีกับ “ไ ฮโ

ห วงส ามี! เจ นนี่ รัชน ก เปิ ดใ จ ส ามีมีผู้หญิ งเข้าหาเย อะ แม้มีลู กแล้ว

เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ช่ วยกันทำงานและดูแลครอบครั วได้เป็นอย่ างดี สำหรับครอบครั วของนักร้ องลู กทุ่งสาว “เจ นนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ” เจ้ าของค่ ายเพลง ได้หมดถ้าส ดชื่น กับส ามีหนุ่ม “ยิว ฉัตรมงคล” ซึ่งทั้งคู่ได้แต่ งงาน สร้ างครอบครั วไปเมื่อไม่นานมานี้

ปันปัน สุทัตต า กับลุ คไปเชี ยร์บอลไทย ทำหล ายคนโ ฟกั สผิ ดจุ ด

เรียกว่าเป็นการแข่ งขั นฟุ ตบอลนัดชิ งช นะเลิ ศที่แฟ นบอลชาวไทยให้ความส นใ จกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเกมส์ระหว่ าง ทีมช าติไทย กับ ทีมช าติเวี ยดนาม โดยงานนี้นักแสดงสาว “ปันปัน สุทัตต า” ก็ได้ค วงแข นเพื่อนสนิ

พอลล่ า ประก าศเลิ ก เอ็ ดเวิร์ด ปิ ดฉ ากชีวิ ตคู่กว่ า 12 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่ าวให ญ่ที่ทำเอาหล ายคนแท บไม่เชื่ อเลยก็ว่าได้ สำหรับคู่ของนักแสดงสาว “พอลล่า เทเลอร์” กับส ามีนักธุรกิ จหนุ่ม “เอ็ ดเวิร์ด บัทเทอรี่” ที่ล่าสุด สาวพอลล่า ก็ได้ออ กมาประก าศยุติความสั มพั นธ์แบบส ามี-ภร รย ากันแล้ว

ช าวโ ซเชี ยลคอ มเม นต์อย ากให้ หนุ่ม ศรร าม กับ กุ้ งพล อย กลั บมาเป็นครอ บครั วอีกครั้ ง

เป็นอีกหนึ่งครอบครั วที่มั กจะอยู่ในก ระแ สอยู่เสมอ เพราะหล ายคนก็ยังคงอย ากจะให้ทั้งคู่กลั บมาอยู่ด้ วยกันอีกครั้ ง สำหรับคู่ของซ ามูไ รพ่อลู กอ่ อน “หนุ่ม ศรร าม” กับ “กุ้ งพล อย กนิษฐริ นทร์”

เปิ ดภ าพครอบครั ว บีม – ออ ย พร้อ มหน้ าพร้อ มต ากันทั้งบ้ าน แต่คนโ ฟกั สที่แ ม่ออ ย

เรียกว่าเป็นครอบครั วคนบันเทิงที่มีลู กแฝ ดถึงส องคู่ สำหรับครอบครั วของนักร้ องนักแสดงหนุ่ม “บีม กวี” กับภร รย าสาว “ออย อฏิพรณ์” ที่ถื อว่าเป็นขวั ญใ จแฟ นคลั บกันทั้งบ้ านเลยก็ว่าได้ ซึ่งก่ อนหน้ านี้ลู

ไ อซ์ อภิษฎา เผ ยภ าพ น้องเลอา ได้กลั บบ้ านแล้ว ส ามีจัดเตรียมต้ อนรับอย่ างอ บอุ่ น

เรียกได้ว่ากล ายเป็นคุณแ ม่ป้ ายแ ด งเต็มตัวแล้วสำหรับนักแสดงสาว “ไ อซ์-อภิษฎา เครือคงค า” หลั งจากที่เฝ้ าทะนุถ นอ มสาวน้อยมานานกว่า 9 เดือนเต็ม ก็ได้ให้กำเ นิ ดลู กสาวรับต้นปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มกร

สงกร านต์ เตชะณร งค์ เคลื่ อนไ หวกล างไ อจี แอ ฟ ทักษอร หลั งเห็ นรูปคู่ น้องปีใหม่

เพิ่งจะผ่ านวันเ กิ ดไปเมื่อไม่น านมานี้ สำหรับ “น้องปีใหม่” ลู กสาวสุดที่รั กของ “แ ม่แอ ฟ ทักษอร” กับ “พ่อสงกร านต์ เตชะณร งค์” ซึ่ง แ ม่แอ ฟ ก็ได้พาลู กสาวไปทำบุ

วิ กกี้ ภร รย า เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผ ยคลิ ปครอบครั ว ถึงกับต้ องหยุ ดดูชั ด ๆ

กล ายเป็นคุณพ่อคุณแ ม่มื อให ม่ที่บอ กได้คำเดี ยวว่าสุ ขส มหวั ง สำหรับครอบครั วคณารศของพ ระเอ กหนุ่ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” หลั งจากภรรย าสาว “วิ กกี้ พีม นต์ญา” เพิ่งให้กำเนิ ดลู

เผ ยโ มเม นต์น่ารั ก ๆ ของ หนุ่ม กร รชั ย เ วล าเล่ นกับ น้องเกล

เรียกได้ว่าเป็นซุ ปต าร์ที่คร องใ จแฟ น ๆ กันทั้งบ้ านเลยก็ว่าได้ สำหรับครอบครั วของซุปต าร์เจ้ าแ ม่แฟชั่ นอย่ าง “ชมพู่ อารย า” ที่ทั้งลู กชายฝ าแฝ ดอย่ าง “น้องส

เปิ ดบ้ านห รูใ จกล างเมืองที่ไต้หวั นของ ดิ ว อริสร า หลั งต้ องย้ ายประเท ศนาน 2 เดื อน

เรียกว่าเป็นผู้หญิ งที่หล ายคนติ ดต ามชีวิ ตที่ห รูหร าของเธอ รวมถึงความน่ารั กของลู กชายเธอเป็นจำนวนมาก สำหรับ “น้องไซลาส” ลู กชายสุดที่รั กของ “แ ม่ดิว อริสร า” กับ “พ่อเซบาสเตียน ลี” โดยเรามั กจะเห็

ชั ดเจ นแล้ว! พ่ อฟลุ ค ค อนเฟิ ร์มสถ านะ น้องอชิ – น้องมิย่ า

เรียกว่ากำลังถู กจั บต าม องถึงความสั มพั นธ์มาสั กพั กให ญ่แล้ว สำหรับคู่ของ “น้องอชิ อชิรวัตติ์” ลู กชายของ ฟลุ ค เกริกพ ล – โบ ชญาด า กับ “น้องมิย่