กระแต อ าร์สย าม เมิ นคนดร าม่ า เลี้ ยงพ่อแ ม่ครอบครั วได้ คือ จบ

กระแต อ าร์สย าม เมิ นคนดร าม่ า เลี้ ยงพ่อแ ม่ครอบครั วได้ คือ จบ

แม้จะมีดร าม่ าเข้ามามากแค่ไหน แต่เธอก็ยังคงรั กและภูมิใ จในหุ่ นตั วเองสุด ๆ สำหรับนักร้องลู กทุ่งสาว “กระแต อ าร์สย าม” เพราะเธอมีวินัยและทุ่ มเทออ กกำลั งก ายจนหุ่ นส วยเป๊ ะปั ง

นอ กจานี้ สาวกระแต ยังมั กจะอ วดหุ่ นที่เธอตั้งใ จปั้ นให้แฟ น ๆ ได้ชมกันอยู่บ่ อย ๆ ในอินสตาแกร ม @krataersiam8 ซึ่ง สาวกระแต ถือเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีแฟชั่นสุดฮ อตมาให้แฟ น ๆ ได้ติ ดต ามกันอยู่เสมอ

ล่าสุดในอินสตาแกร มของเธอ ก็ได้โพสต์คลิปต อบกลั บทุกประเด็ นด ราม่ า พร้อ มทั้งให้กำลั งใ จทุกคนโดยระบุว่า

ทุกคนมีป มชีวิตของตัวเอง และไม่มีใครเพอร์เฟคส มบูรณ์ไปทุกอย่ าง #แตรเองก็มีป ม และพย าย ามลบปมนั้นด้วยตัวเอง หลายคนโ ดนล้ อ โ ดนว่า จนเ กิ ดปม ป มไม่มั่นใ จตัวเอง

แตรก็แ ก้ด้วย สลั ดเสี ยงบางเสี ยงที่ทำให้เราไม่มั่นใ จ อ วดในสิ่งที่เราอ ดท นพย าย ามและมั่นใ จในตัวเองมากขึ้น ฟังตัวเอง รั กตัวเองให้มากขึ้น”

ป มครอบครั วจ น แ ก้ด้วย การทำงานทุกอย่ าง พัฒนาตัวเอง ให้มากกว่าคนอื่น ๆ มองหาสิ่งที่ทำให้เราร วยขึ้น และลงมือทำมัน! ป มก้นแบ น หุ่ นลี บ แ ก้ด้วย ฝึกฝน อ ดท น ออ กกำลั งก ายอย่ างหนั ก ใช้เวลาหน่อย แต่โค ต รจะคุ้ม

ป มเต้ นไม่เ ก่ง (นับ 8 ยังงงเลย) แ ก้ด้วย ฝึกเต้ นจ นเ ล็บข บ และ อ้ว กคาห้องซ้ อ มไปเลย ซ้ อ มให้มากกว่าคนอื่น จ นกว่าจะได้ และไม่ว่าคุณจะมีป มอะไรในชีวิต อย่ าจ มปลั กกับมัน จงสู้กลั บ!!

และทำล ายป มนั้นด้วยความมุ่งมั่น พย าย ามคล ายป มนั้นออ กมาให้จงได้นะคะ #เป็นพลั งใ จให้ทุกคนสู้ชีวิตไปด้วยกันแม้ชีวิตจะสู้กลั บบ้ างก็ช่ างมันค่ะ

ถ้าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคือ ความได้เป็นตัวเองแล้วชีวิตเรามีความสุข จงทำต่อไป…… เพราะโล กนี้ไม่เคยมีเซฟโซน #จงรั กตัวเองให้มากที่สุด #ชีวิตเราเราเลือกเอง **ใครจะมองจะว่ายังไง ช่ างมัน! ฉันเลี้ ยงพ่อแ ม่ครอบครั วและตัวฉันเองได้ คือ จบ

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ทุกคนมีความมั่นใ จในตัวเอง เชื่ อว่าถ้ามั่นใ จแล้วทำอะไรด้วยความตั้งใ จ ผลลั พธ์มั กจะดีเสมอคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: krataersiam8