ใ บเฟิร์น พิมพ์ช นก พาชมบ้ านใหม่กว่า 80 ล้ าน ที่สร้ างให้ครอบครั ว

ใ บเฟิร์น พิมพ์ช นก พาชมบ้ านใหม่กว่า 80 ล้ าน ที่สร้ างให้ครอบครั ว

ต้ องยอ มรับเลยว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีความสามารถในการแสดงเป็นอย่ างมาก แถ มยังขยั นเก็ บเ งิ นจ นสามารถทำตามความฝั นได้สำเร็จ สำหรับ “ใ บเฟิร์น พิมพ์ชนก” ที่ต อนนี้สามารถสร้ างบ้ านหลั งใหม่จากน้ำพั กน้ำแ รงของตัวเองในร าคากว่า 80 ล้ านบ าท ให้กับครอบครั วได้สำเร็จแล้ว

โดยในช่องยูทูบ FERNZONE Channel ในต อน Home Tour บ้ านใ บเฟิร์น เสร็จแล้วจ้า ซึ่ง สาวใ บเฟิร์น ก็ได้พาเพื่อน ๆ ไปชมบ้ านหลั งใหม่ ซึ่งใช้เวลาสร้ างประมาณ 2 ปี ต้องบอ กเลยว่า มีความส วยง ามตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยก็ว่าได้ โดยในคลิปนี้เธอได้พาทัวร์บ้ านแบบทุกซ อกทุกมุมเลยทีเดียว

สำหรับในแต่ละโ ซนก็จะมีดีไซน์ที่ต่างกันออ กไป และหนึ่งในความปลื้ มใ จของเธอก็คือ ต้นไม้หน้ าบ้ านอ ายุกว่า 700 ปี ที่เธอสามารถเส าะหามาได้สำเร็จ

ซึ่ง สาวใ บเฟิร์น ได้เล่ าให้ฟังว่า บ้ านเสร็ จแล้ว เป็นของขวั ญชิ้ นให ญ่ที่สุดในชีวิตที่ซื้ อให้ตัวเอง ก็ดีใ จเหมือนว่า เรากำลังจะมีชีวิตที่อยู่ในความฝั น ทุกโอกาสที่ทุกคนให้ ทำให้เรามีโอกาสได้ทำบ้ านตามที่ฝั น

โ ชคที่มีคนดี ๆ อยู่รอบตัวเยอะ ค อยประค องให้อยู่ในร่ องในร อย พากันทำงาน และโ ชคดีที่ได้เจอทีมงานที่ดี มีคนดี ๆ ค อยช่ วยและให้คำปรึ กษ า จ นเ กิ ดเป็นบ้ านหลั งนี้ ต กแ ต่งต ามที่ชอบ ไม่ได้เน้นใช้ของแบร นด์เน ม แต่จะเน้นใช้ของดีมากกว่า ถ้าถ ามเรื่องงบก็ยังอยู่ในงบที่ตั้งไว้

ส่วน คุณแ ม่ของใ บเฟิร์น ก็ได้พูดว่า “รู้สึ กภู มิใ จและปลื้ มใ จในตัวลู กสาวมาก เพราะในชีวิตคนเรา บ้ านสั กหลั งกว่าเราจะได้ก็คิดว่าย ากมากแล้ว แต่ลู กสามารถสร้ างบ้ านได้ขน าดนี้ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของลู กอีกขั้นหนึ่งแล้ว

หวั งว่าเราจะได้เห็นคลิปพาทัวร์บ้ านในมุมอื่น ๆ ของ สาวใ บเฟิร์น กันอีกนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Youtube: FERNZONE Channel