เจนี่-มิกกี้ ไม่ย อ มให้ใครมาว่ าลู กส าว น้องโนล่ า

เรียกว่าเป็นเรื่ องที่คนเป็นพ่อเป็นแ ม่ต้องออกมาป กป้ องลูกทุกคน สำหรับกรณีของ “มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้ อ มเพ ชร” สามีของนางเอ กสาว “เจนี่ เที ยนโพธิ์สุวร รณ” ที่ขอดูหน้ าและไม่ยอ มความคนที่โพสต์ว่าลู กสาว น้องโนล่ า

น้องเลล่ า ลู กส าว ซินดี้ สิรินย า สู งย าว เ ข่ าดี มีแ ววต ามร อยคุณแ ม่

เรียกว่าเป็นการเผ ยโ ฉมลู กสาวของนางแบบดั ง ที่ต้ องบอ กเลยว่าลู กไ ม้ห ล่ นไม่ไก ลต้ นจริง ๆ สำหรับ “น้องเลล่ า” ลู กสาวคนโ ตของนางแบบตัวแ ม่ “ซินดี้ สิรินย า”

ในที่สุ ดวันนี้ก็มาถึง ไ อซ์ อภิษฎ า พร้อ มเจอหน้ าลู กสาวแล้ว

เรียกว่าเป็นช่ วงเวลาแ ห่งการร อค อย ที่เชื่ อว่าคุณพ่อคุณแ ม่ทุกคนต้องตื่นเต้ นอย่ างแน่นอน รวมถึงว่าที่คุณแ ม่มื อใหม่ป้ ายแด งอย่ างสาว “ไ อซ์ อภิษฎ า” หลั งจากที่เธอได้ประกาศข่าวดีว่า กำลั งตั้งท้ องกับส

ออย ธนา โพสต์ภ าพข าวดำ หลั งยุติความสั มพั นธ์กับเ มี ยเมื่อปีที่เเล้ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รั กที่ดูเหมือนว่าจะมีปั ญห ากันมาอย่ างย าวนาน สำหรับคู่ของ “ออย ธนา” กับอดี ตภร รย าอย่ าง “เธอ รวรีย์” ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ออ กมาบอ กถึงความสั มพั นธ์ระหว่ างกันอย่ างชัดเจน ว่าได้เลิ กกันแล้วหรือเพียงแค่มีปั

โตโน่ ภาคิน บ วชแล้ว พร้อ มรับฉ าย าทางธร ร มเพ ราะมาก

เรียกว่าช่วงนี้ถือเป็นบุ คค ลที่อยู่ในกระแ สตลอ ด เพราะไม่ว่าจะทำอะไร ก็มักจะถู กพูดถึงอยู่เส มอ สำหรับนักร้ องหนุ่ม “โ ตโน่ ภาคิน” ที่มีท่ าเต้ นสต าร์ทรถมอเต อร์ไ ซด์เป็นเอ กลั กษณ์ประจำตัวไปแล้ว และก่ อนหน้ านี้ก็ยังมีภ

ถู กใ จชาวโ ซเชี ยล! เอ็ม บุษร าคั ม โพ สต์หนึ่งในเป้ าหม ายชีวิ ตปี 2023

เชื่อว่าหลายคนก็มักจะตั้งเป้าหมายชีวิตในช่วงปีใหม่ของทุกปีว่า ปีนี้ตนเองอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จบ้าง เช่นเดียวกับ “เอ็ม-บุษราคัม วงษ์คำเหลา” ลูกสาวตลกชื่อดัง “เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา” หรือ “หม่ำ จ๊กมก” ที่ได้โพสต์เป้าหมายชีวิตของตนเองในปี 2023 ไว้เช่นเดียวกัน โดย สาวเอ็ม ได้โพสต์เป้าหมายในปี 2023 ไว้ทั้งหมด 26 ข้อ ลงในอินสตาแกรม emmeemm พร้อมข้อมความว่า “Life

เช อรี่ เข็ มอั ปสร กลั บมารั บละครในรอ บ 8 ปี พร้อ มเปิ ดใ จหลั งห ายไปจากว งการ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอ กที่ห่ างห ายจากว งการบันเทิงไปนานกว่า 8 ปี สำหรับ “เชอรี่-เข็ มอั ปสร สิริสุขะ” นางเอ กสาวจากวิ กพระร าม 4 ที่ล่าสุดออ กมาเผ ยว่า หากมีบทที่ถู กใ จ ก็จะกลั บมารับงานแสดงอีกครั้

โ ตโน่ ภาคิน ฝ ากถึง แจ๊ส ช วนชื่ น หลั งเลี ย นแบบเหมือนเ ป๊ ะ

นาทีนี้เชื่ อว่าทุกคนต้องรู้จักนักแสดงตล กชื่อดั งที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงตล กเท่ านั้น เจ้ าตั วยังสามารถคั ฟเว่ อร์คนดังบนโล กโ ซเชี ยลได้เหมือนมากอีกด้วย สำหรับ “แจ๊ส ช วนชื่ น” ที่ช่วงหลั งคั ฟเวอ ร์เป็นคนดังคนไหน ก็ทั้งเหมือนและสร้ างร

แฟ น ๆ เชี ยร์! เลดี้ปร าง กับ พ ระเอ กดั ง หลั งฝ่ ายชายโพสต์ภ าพคู่รูปแร กของปี

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้ นที่หล ายคนต ามลุ้ นต ามเชียร์ อย ากให้เปลี่ ยนสถ านะเป็นคู่จริงเห ลื อเกิ น สำหรับคู่ของนางเอ กสาว “ปร าง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอ ต “ปั้ นจั่ น-ปรมะ อิ่มอโนทัย” เนื่

เปิ ดภ าพ น้องแอบิเกล ลุ คส ายฝ อ คิ้ ว หน้ า สีผม มาเต็ม

เรียกได้ว่าเป็นครอบครั วซุปตาร์ที่มีแฟ นคลั บค อยติ ดต ามกันทั้งบ้ านเลยก็ว่าได้ สำหรับครอบครั วของซุปตาร์เจ้ าแ ม่แฟชั่ นอย่ าง “ชมพู่ อารย า” กับลู กชายทั้ง 2 คน ส ายฟ้า-พ ายุ ที่ต

มิน พีชญ า ทั้งส วย ทั้งเก่ ง ลุ ยตร วจโค รงการบ้ านด้วยตัวเอง

เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ชีวิตนี้จะไม่ได้เป็นดาร านักแสดง ก็ไม่ลำบ ากอะไร สำหรับนางเอกสาว “มิน พีชญา” ที่ครอบครั วมีธุรกิ จศู นย์รวมสิ นค้ าวั สดุก่ อสร้ างขน าดใหญ่ ในจังหวัดขอนแ ก่น ซึ่งเธอได้เผยว่า ตอนเ ด็ก ๆ เธอจะมานั่งเช็ กสต๊อ

อั้ ม พัชร าภ า ไม่จำเป็นต้ องมีผู้ช าย ก็มีส มบั ติกว่า 100 ล้ าน

เรียกว่าเป็นซุปตาร์สาวตัวแ ม่ที่ส วยคร บเครื่ องจริง ๆ สำหรับ “อั้ม พัชร าภา” ที่กำลังมีข่าวยุ ติความสั มพั นธ์กับอดีตแฟ นหนุ่ม “ไ ฮโ ซพก-ประธานวงศ์” ที่ค บหากันมานานเกื อ บ 5 ปี แม้ว่าตอนนี้เรื่องความรั

เอ ศุภชัย เล่ าวินาที อั้ ม พัชร าภา เห็ นโพสต์ของ ไ ฮโ ซพก

เรียกว่ากำลังเป็นเรื่องร าวที่หล ายคนให้ความส นใ จกันอย่ างต่อเนื่ อง จากกรณีที่ “ไ ฮโ ซพก” ออ กมายอ มรับว่า ได้ยุ ติความสั มพั นธ์กับซุปตาร์สาว “อั้ ม พัชร าภา” แล้วจริง ซึ่ง หนุ่มพก

เอ๊ ะยังไง! เต๋ า ทีวีพู ล โพสต์ภ าพ อั้ ม พัชร าภา คู่นางเอ กส าวที่เคยถ่ ายโ ฆษณาด้วยกัน

เรียกว่ากำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความส นใ จอยู่ในต อนนี้ จากก รณีที่ผู้จัดการดาร าคนดัง “เอ ศุภชัย” โพสต์คลิปร้ องเพลง วาดไว้ กับซุปตาร์สาว “อั้ ม พัชร าภา” ลงในอินสตราแกร ม ซึ่งก็มีชาวโซเชียลเข้าไปคอ มเม นต์ถามว่า สาวอั้ม เลิ

แพทริเซี ย กู๊ด คอ มเม นต์ถึง ไฮโ ซพก ก่ อนจะมีข่าวลื อเลิ กกับ อั้ม พัชร าภา

เรียกว่าเป็นคู่รั กที่หล ายคนเชียร์อย ากให้มีข่าวดีเร็ว ๆ เพราะความน่ารั กและเข้ ากันได้เป็นอย่ างดีของทั้งคู่ สำหรับคู่ของซุปต าร์สาว “อั้ม พัชร าภา” กับหว านใ จอย่ าง “ไ ฮโ ซพก-ประธานวงศ์ พ รประภา” หลังชาวโซเชียลกำลังจั บต