บู ม กิตตน์ก้อง พาผู้ใหญ่สู่ขอเเฟ นส าว หลั งค บหาดูใ จกว่ า 11 ปี

บู ม กิตตน์ก้อง พาผู้ใหญ่สู่ขอเเฟ นส าว หลั งค บหาดูใ จกว่ า 11 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ห่ างห ายจากงานอีเวนต์ไปกว่า 1 ปี สำหรับ “บู ม กิตตน์ก้ อง” ซึ่งที่ผ่ านมาถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ เจ้ าตัวก็จะไม่ไปไหน เพร าะต้ องถ่ ายละครถึงสองเรื่องนั่นเอง

ส่วนเรื่องความรั กกับแฟ นสาว “กีฟ ดร าภดา” เจ้ าตัวเผ ยว่า จริง ๆ มีแพล นจะแต่ งงานปีนี้ แต่ด้วยงานและอะไรหล าย ๆ อย่ างทำให้แพล นต้ องเลื่ อน ต อนแร กเตรี ยมจะไปดูฤ กษ์แล้วเมื่อต อนต้นปี แต่ไม่ได้ไป ก็รอปล ายปีวางแผนว่าจะไปดูอีกที

ก่ อนหน้ านี้ หนุ่มบู ม ได้อัปเดตชีวิ ตรั กในต อนนี้ว่า แพล นแต่ งงานของเราคุยกันไว้ปี 2566 แต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนกำหนดว่ามันจะเ กิ ดขึ้นจริงหรือเปล่า เพราะเราเชื่ อเรื่องของต้ องดูฤ กษ์ ดูเรื่องเลขศ าสตร์อะไรต่าง ๆ ความเหมาะส ม ความพร้อ มของทางคุณพ่อคุณแ ม่ของน้องด้วย

เพราะภ าพที่เราวางไว้อย ากให้เป็นวันที่ครอบครั วของเราสองคนอยู่กันคร บ พร้อ มหน้ าพร้อ มต ากัน ก็เลยต้ องให้พร้อ มจริง ๆ

ล่าสุด หนุ่มบู ม ก็ได้ถือฤ กษ์ดีพาผู้ให ญ่ไปสู่ขอฝ่ ายห ญิงอย่ างเป็นทางการแล้ว โดยเจ้ าตัวโพสต์ภ าพบร รย ากาศลงในอินสตราแกร มส่วนตัว @boom_kitkong

พร้อ มข้อความว่า “พาคุณพ่อคุณแ ม่มาสู่ขอครับ คุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วครับ 2 มีนาคม 2566” ท่ ามกล างเพื่อนพี่น้องในวงการ รวมไปถึงแฟ นคลั บที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

อย่ างไรก็ต้ องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ เป็นอีกคู่ที่น่ารั กและเห มาะส มกันมาก ๆ เลยค่า

ขอบคุณภาพจาก IG: boom_kitkong