เปิ ดอาชี พล่ าสุดของ พี่แมว หลั งแต่ งงานกับ พี่ยุ ติ ดดิ นสุด ๆ

เปิ ดอาชี พล่ าสุดของ พี่แมว หลั งแต่ งงานกับ พี่ยุ ติ ดดิ นสุด ๆ

เรียกได้ว่าเค ยเป็นข่าวโ ด่งดั งบนโล กโ ซเชี ยลมาแล้ว สำหรับคู่รั กระหว่ าง พี่แมว และ พี่ยุ หลั งจากที่ พี่แมว ได้เดิ นเท้ าจาก จ.นครนายก ไปถึง จ.สตูล เป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร เพื่อพิสู จน์รั กแ ท้และสู่ขอ พี่ยุ ซึ่งในที่สุ ดทั้งคู่ก็ได้แต่ งงานกัน

โดยหลั งจากที่ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิ ตอยู่ด้วยกัน เหล่าบร รด าแฟ นคลั บก็อย ากรู้ว่า พี่แมว กำลังทำอาชี พอะไรอยู่ต อนนี้

ซึ่ง พี่แมว ก็ได้โพสต์คลิปต อบแฟ นคลั บบอ กว่า ผมเป็นเกษตรกร ทำสวน ประกอบไปด้วย สวนมะนาว สวนลิ้ นจี่ รวมทั้งปลู กผักไว้กิ นเองด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เรียกว่าเป็นเก ษตรกรที่ทั้งปลู กผักผลไม้ไว้กินเองและค้ าข าย แบบนี้นี่เองที่ทำให้ พี่แมว ยังดูสุขภ าพแข็ งแ รงอย่ างทุกวันนี้นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: kaocivid1970