ยินดีด้วยจ้า! หนุ่มยโ สธร ถู กร างวัลที่ 1 เป็นเศ ร ษฐีรับปีใหม่

ยินดีด้วยจ้า! หนุ่มยโ สธร ถู กร างวัลที่ 1 เป็นเศ ร ษฐีรับปีใหม่

หลั งจากประก าศผลสล ากกินแบ่ งรัฐบ าล ประจำวันที่ 30 ธันวาค ม 2565 ก็มั กจะมีทั้งคนที่ส มหวั งและผิ ดหวั งต าม ๆ กันไป โดยในครั้ งนี้ผู้โช คดีอยู่ที่จังหวัดยโสธรนั่นเอง

ร างวัลที่ 1 ร างวัลละ 6,000,000 บ าท

157196

เลขหน้ า 3 ตัว 2 ร างวัล ๆ ละ 4,000 บ าท

007 522

เลขท้ าย 3 ตัว 2 ร างวัล ๆ ละ 4,000 บ าท

250 425

เลขท้ าย 2 ตัว 1 ร างวัล ๆ ละ 2,000 บ าท

58

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ ส.จันทร์ศิริ News Yasothon ได้เผยผู้โ ชคดีถู กร างวัลที่ 1 พร้อ มระบุว่า “ยินดีกับนายดุสิต ชาวบ้ านคำแม๊ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร ถู กร างวัลที่ 1 รับ 6 ล้ านบ าท ร ายละเอีย ดจะแจ้งให้ทร าบอีกครั้ ง *คนสวมเสื้อสีฟ้า

อย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกคนด้วยนะค่า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊กเพจ: ส.จันทร์ศิริ News Yasothon