อุ๋งอิ๋ง สาวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง ลงรู ปวันเดียว ยอ ดไลก์พุ่ งเป็นห มื่ น

อุ๋งอิ๋ง สาวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง ลงรู ปวันเดียว ยอ ดไลก์พุ่ งเป็นห มื่ น

ในช่ วงเวลา 1 เดือนที่ผ่ านมา สำหรับเส้ นทางของสาวน้ อยในวั ย 16 ปี ที่ตั ดสิ นใ จมาเป็นนักร้ องหม อลำ จ นปัจจุบันกล ายเป็นขวั ญใ จมหาช นไปแล้ว สำหรับสาวน้ อย “อุ๋งอิ๋ง สาวน้ อยเพ ชรบ้ านแ พง” เพราะไม่ว่าจะแส ดงที่ไหน ก็จะมีแฟ นเพลงมาค อยต้ อนรับและให้กำลั งใ จเต็ มหน้ าเวทีอยู่ตลอ ด

นอ กจากนี้ สาวอุ๋งอิ๋ง ยังมีผลงานเพลงสุดฮิ ตอย่ าง “หอบฝั นมาหลั งฮ้าน” และการแสด งส ดที่ติ ดเทร นด์อันดั บ 1 ของ YouTube ประเทศไทย แถ มยังมียอ ดวิวใน TikTok กว่า 100 ล้ านวิวเลยทีเดียว

ล่าสุด น้องอุ๋งอิ๋ง ก็ได้เข้าห้องอั ดเสี ยง เตรี ย มปล่ อยผลงานเพลงใหม่มาให้แฟ น ๆ ได้รับฟั งกันอีกแล้ว โ ดยผลงานเพลงล่าสุดมีชื่อว่า “เลือ กเขาส าอ้ าย

ซึ่งเธอก็ได้ถื อฤ กษ์ดีในวันที่ 14 มีนาค มที่จะถึงนี้ เวลา 09.00 น. เตรีย มปล่ อยผลงานเพลงใหม่ทางช่ อง สาวน้อยเพช รบ้ านแพ ง

นอ กจากนี้ในเฟซบุ๊กส่วนตั วของเธออย่ าง “อุ๋งอิ๋ง รัตนาภรณ์ เพช รบ้ านแ พง” ก็มีผู้ติ ดต ามเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ แถ มเธอลงรูปแค่วันเดียวก็มียอ ดไลก์เกินหมื่ นอย่ างรว ดเร็ว

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ น้องอุ๋งอิ๋ง ประส บความสำเร็ จมาก ๆ ใครที่รั กน้อง ก็อย่ าลื มต ามไปให้กำลั งใ จกันเยอะ ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: อุ๋งอิ๋ง รัตนาภรณ์ เพชรบ้านแพง