โ ซเชี ยลเม นต์ ก้อย หลังเลิ ก นิกกี้ ลั่ นไ ม่รู้จักแย กแ ยะ หากงานยุ่ ง ก็ไม่ส มควรมีความรั ก

โ ซเชี ยลเม นต์ ก้อย หลังเลิ ก นิกกี้ ลั่ นไ ม่รู้จักแย กแ ยะ หากงานยุ่ ง ก็ไม่ส มควรมีความรั ก

ยังคงเป็นประเ ด็ นที่หล ายคนพูดถึงอยู่อย่ างต่อเนื่ อง หลั งจากที่ “ก้อย อรัชพ ร” กับ “นิกกี้ ณฉั ตร” ได้ออ กมาเปิ ดใ จยอ มรับว่า เลิ กกันแล้ว ซึ่งทั้งคู่ต่ างก็ยืนยั นว่า เลิ กกันด้วยดี ไม่มีมือที่สามอย่ างแน่นอน

โดย หนุ่มนิกกี้ ได้บอ กว่า ตั้งแต่คบกับก้อยมา ไม่เคยนอ กใ จและนอ กก ายเลยสั กครั้ง และก้อยยังได้พูดเสริมว่า เราพย าย ามปรั บกันแล้ว แต่พอถึงจุดที่ปรั บกันไม่ได้จริง ๆ เลยคิดว่า งั้นเราลองแ ยกไปใช้ชีวิ ตของตั วเองดีกว่า มันเหนื่ อ ย เลยอย ากพอก่ อนดีกว่า

ล่าสุดก็มีชาวโ ซเชี ยลเข้ามาคอ มเม นต์ถึง สาวก้อย มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ก้อยไม่รู้จักแย กแ ยะ หากงานยุ่งก็ไม่สมควรมีความรั ก นิกกี้ไม่ได้คิดอะไรกับนุ่นเลย เป็นแค่พี่น้องกัน พวกเพื่อนก้อยก็ยุ แ ย ง ให้ท ะ เล าะกับนุ่น เป็นต้น

เชื่ อว่าแม้ทั้งคู่ได้ตั ดสิ นใ จลดสถ านะลงแล้ว แต่มิ ตรภ าพและความห่ว งใ ยที่ทั้งคู่มีให้กันก็ยังคงเหมือนเดิม อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ

ขอบคุณภาพจาก Youtube: Nickynachat และ IG: nickynachat