ป๋ าเ ทพ โพธิ์ง าม แจงแล้ว หลั งมีข่าวลื อ หม ดตั ว แถ มย้ ายไปอยู่ลาว

ป๋ าเ ทพ โพธิ์ง าม แจงแล้ว หลั งมีข่าวลื อ หม ดตั ว แถ มย้ ายไปอยู่ลาว

หากจะพูดถึงศิลปินตล กรุ่ นให ญ่คนนี้ เชื่ อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก สำหรับ “ป๋าเ ทพ โ พธิ์ง าม” ที่มีเส้ นทางชีวิ ตไม่ค่อยส วยง ามสั กเท่าไหร่ เพราะหลั งจากงานด้ านการแสดงตล กลดลง ป๋ าเท พ จึงหั นไปทำธุรกิจหล ากหล ายอย่ าง ซึ่งส่วนใ หญ่มั กจะไม่ค่ อยประส บความสำเร็จ

แต่ถึงแม้ว่า ป๋ าเ ทพ จะล้ มลุ กคลุ กคล านกับการทำธุรกิจมาหล ายครั้ งแล้วก็ต าม แต่ด้วยความที่เจ้ าตั วไม่เคยย่ อท้ อต่อโ ชคชะต า และ ด้วยความมุมานะที่คิดว่า ตร าบใดที่เรายังมีแ รง ไม่ว่าจะล้ มอีกสั กกี่ครั้ ง ก็สามารถลุ กขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

โดยก่ อนหน้ านี้มีข่าวลื อว่า ป๋ าเ ทพ หม ดตั วและจะย้ายสำมะโนครั วไปอยู่ประเทศลาว พร้อ มทั้งทิ้ งห นี้สิ นให้ศิลปินตล กชื่อดังอย่ าง “หม่ำ จ๊กมก” ช ดใช้ให้

ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก ขนมเปี๊ยะขั้นเท พ ก็ได้ออ กมาชี้แจงถึงประเ ด็ นดังกล่ าวแล้ว โดยระบุข้อความว่า “เนื่องจากมีแฟ น ๆ ป๋ าหล ายท่านแจ้งถามมาว่า ป๋ าจะย้ายไปอยู่ลาวแล้วเหรอ เพราะไปเห็นข่าวเพจออนไลน์ลงข่าวมา

ป๋ าจะบอ กว่า ข่าวนี้เป็นข่าวนานมาแล้วนะครับ บางครั้ งเพจข่าวออนไลน์บางเพจก็เชื่ อถือไม่ได้ครับ อาจจะต้องพิจารณาว่าเพจนั้นน่าเชื่ อถือเพียงใดครับ เพราะบางทีเขาอาศัยใช้ข้อมูลข่าวเก่ ามาโพสต์ แล้วก็แข วนโพสต์ เพื่อเรียกยอ ดวิวครับ

เข้าใจครับว่า เราห้ ามความคิดใครไม่ได้ แต่บางครั้ งสิ่งพวกนี้ถ้ามันมากเกินไปก็มีผลกระท บกับความรู้สึ กของคนรอบข้างอยู่เหมือนกันครับ อย่ างเช่นครอบครั วป๋ าครับ

ทีมงานได้ประสานงานไปยังเพจที่โพสต์เรียบร้อยแล้วครับ แต่เขาไม่อ่านโพสต์และไม่ยอ มล บโพสต์ครับ ตอนนี้ป๋ายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและยังคงทำขน ม ค้ าขาย ทำมาหากินของป๋ าอยู่เรื่ อย ๆ นะครับ ต้ องขอบคุณแฟ น ๆ ป๋ าทุก ๆ ท่ านด้วยมาก ๆ ครับที่ส่งข่าวส่งข้อมูลมาให้ด้วยความเป็นห่ วงครับ รั กนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ

งานนี้ทำเอาเหล่ าบรรด าแฟ นคลับ ของ ป๋ าเ ทพ เข้ามาคอ มเม นต์แสดงความคิดเห็นและให้กำลั งใ จกันเป็นจำนวนมาก

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้คนทำงานทุก ๆ ท่ านมีแรงสู้ หมดห นี้ และ มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่ อย ๆ ต่อจากนี้ไปนะคะ

ขอบคุณภาพจาก FB: ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ