เจ้ าภ าพถู กร างวัล  12 ล้ าน นำท องมาให้ อุ๋งอิ๋ง ส าวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง

เจ้ าภ าพถู กร างวัล 12 ล้ าน นำท องมาให้ อุ๋งอิ๋ง ส าวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง

เรียกได้ว่าชั่ วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องห ม อลำขวั ญใ จมห าช นอย่าง “อุ๋งอิ๋ง สาวน้ อยเพ ชรบ้ านแ พง” ที่ไม่ว่าจะไปแสด งที่ไหน ก็จะมีคนเต็ มหน้ าเวทีทุกงาน แถ มยังมีแฟ นเพลงมารอต้ อนรับและให้กำลั งใ จอยู่เสมอ

ซึ่ง น้องอุ๋งอิ๋ง มีผลงานเพลงซิ งเกิลแร กสุดฮิ ตอย่ าง “หอบฝันมาหลังฮ้าน” และมีการแสดงส ดที่ฮิ ตติ ดเทร นด์อันดั บ 1 ของ YouTube ประเทศไทย แถมยังมียอ ดวิวใน TikTok พุ่ งเกิน 100 ล้ านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่ านมา น้องอุ๋งอิ๋ง ก็เพิ่งปล่ อยผลงานเพลง “เลือกเขาส าอ้าย” ซึ่งเป็นซิ งเกิ ลที่ 2 ของเธอ ก็ทำยอ ดวิวพุ่ งทะย านเกิ นล้ านวิวภายในเวลาเพียง 8 ชั่วโมง แถ มยังติดอันดับ 1 เพลงมาแร งของยูทูบอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ประส บความสำเร็ จติ ดต่ อกันเป็นเพลงที่ส องในปีนี้เลยก็ว่าได้

ทั้งนี้ในเฟซบุ๊กเพจ ส าวน้ อยเพ ชรบ้ านแ พง แฟ นเพจ ก็ได้มีการโพสต์คลิ ป ขณะที่แฟ นคลั บของ น้องอุ๋งอิ๋ง ได้ต่ อส ายต รงมาหา บอสโจ หั วหน้ าวงหม อลำ เพื่อติ ดต่ อจ้ างงาน หลั งจากที่เจ้ าตั วถู กร างวัลที่ 1 รับทรั พย์ไปกว่า 12 ล้ านบ าท

โดยผู้ถู กร างวัลเผยว่า ได้เล ขมาจากที่ น้องอุ๋งอิ๋ง จั บได้ในไ ห แถ มยังบอ กอีกว่า เมื่อไห ร่ที่ น้องอุ๋งอิ๋ง ไปแสด งที่บ้ าน ตนจะมอบท องคำให้อีกด้วย

ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่ านมา เจ้ าภ าพก็ได้ทำต ามสั ญญา โดยนำเ ลสท องคำมามอบให้กับ น้องอุ๋งอิ๋ง ที่ด้ านหลั งเวทีของว งสาวน้อยเพช รบ้ านแ พง ท่ ามกล างชาวคณะที่ต่ างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่ างมากมาย

เรียกได้ว่าชั่ว โมงนี้ต้ องย กให้ น้องอุ๋งอิ๋ง เป็นด าวรุ่ งนักร้องหม อลำคนใหม่ที่น่าจั บต ามองเป็นอย่ างมาก อย่ างไรก็ขอเอ าใ จช่ วยให้น้องเป็นขวั ญใ จแฟ นเพลงแบบนี้ไปนาน ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: สาวน้อยเพช รบ้ านแ พง แฟ นเพจ