วัฒนา อัศวเหม เศ ร้ าสู ญเสี ยลู กชาย เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ หลั งโทรหาทั้งคืน

วัฒนา อัศวเหม เศ ร้ าสู ญเสี ยลู กชาย เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ หลั งโทรหาทั้งคืน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศ ร้ าของครอบครั วอัศวเหมจริง ๆ หลั งจากที่ “นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” เกิ ดอาก ารหม ดส ติในระหว่ างซ้ อ มแ ข่งรถที่ จ.บุรีรัมย์ และได้ถู กนำตัวส่งโ รงพย าบ าลบุรีรัมย์ทันที โดยค าดว่าอากาศร้อน ทำให้เ กิดอาก าร ฮี ทสโ ตรก และได้จากไปในเวลาต่อมา

ล่าสุด นายสุนทร รมช.เกษตรฯ กล่าวด้วยน้ำเสี ยงสั่ นเค รื อและน้ำต าค ลอว่า ทีมงานทุกคนจะเข้าใ จว่า นายชนม์สวัสดิ์ ต้องการอะไร และจะดำเนินการให้เป็นไปต ามเจตนารมณ์ของ นายชนม์สวัสดิ์

ที่ผ่านมา นายชนม์สวัสดิ์ ขอให้ทุกคนทำงานเต็มความสามารถและเต็มที่ ขณะนี้ทีมงานทุกคนเสี ยข วัญ แต่ยืนยั นว่า ไม่เสียกำลั งใ จ เพราะทุกอย่ างเ กิ ดขึ้นอย่ างรวดเร็วมาก

เมื่อถามว่าจะเสมือนคนคัดท้ายเรือไม่อยู่หรือไม่ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้ าจะเต็มที่เหมือนเดิมหรือไม่ นายสุนทร ยืนยันว่า จะดำเนินการเหมือนเดิม และเมื่อคืนนี้ นายวัฒนา อัศวเหม บิดาของ นายชนม์สวัสดิ์ ได้โทรติ ดต่อพูดคุยตลอ ดทั้งคืน ซึ่งท่านก็เป็นห่ วงและเสี ยใ จ เพราะเป็นการจากไปของลู กชายทั้งคน

แต่ในเรื่องจิ ตใ จ นายวัฒนา มีจิ ตใ จที่เข้มแ ข็ง และได้ให้กำลั งใ จมายังทีมงานว่า ให้ร่วมมือกันทำงาน ซึ่งพวกเราก็พร้อ มย้ำว่า หากพูดกันตรง ๆ พวกเราก็ยังคงทำงานกันเหมือนเดิม

อย่า งไรก็ดีขอแสดงความเสี ยใ จกับครอบครั วอัศวเหมอีกครั้ งนะคะ เชื่ อว่าสิ่งที่ครอบครั วได้สร้ างไว้ให้กับสังค มจะอยู่ในใ จคนสมุทรปราการตลอ ดไปค่ะ

ขอบคุณภาพจาก IG: chonsawat28