นอท กองสล ากพลัส เปิ ดคลิ ปนาที ลู กค้ าต กงานมาขึ้นเ งิ นที่กองสล าก แต่ขึ้นเ งิ นไม่ได้

นอท กองสล ากพลัส เปิ ดคลิ ปนาที ลู กค้ าต กงานมาขึ้นเ งิ นที่กองสล าก แต่ขึ้นเ งิ นไม่ได้

เรียกว่ากำลังเป็นประเด็ นที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากกรณีที่กองสล ากพลัสถู กปิดชั่ วคร าว จึงทำให้ลู กค้ าที่ซื้ อสล ากกับกองสล ากพลัสและถู กร างวัล ต้ องเข้ามารับสล ากตั วจริงที่กองสล ากพลัส จากนั้นทางดีเอสไ อจะตร วจส อบความถู กต้ อง และขอให้มั่นใ จว่าสามารถนำสล ากไปขึ้นร างวัลได้ไม่มีปั ญหาแน่นอน

ต่อมากลั บมีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งออ กมาโพสต์แสดงความไม่พอใ จ หลั งไม่สามารถนำสล ากที่ซื้ อจากกองสล ากพลัส ไปขึ้นเ งิ นที่กองสล ากได้ อีกทั้งยังถู กเ จ้าหน้ าที่ไ ล่ออ กมาทันทีหลังรู้ว่าเป็นลู กค้ ากองสล ากพลัส ทั้งที่มีใบถู กต้ อง แต่อีกฝ่ ายกลั บไม่ยอ มดู แถ มยังพูดจาไม่ดีอีกด้วย

ทางด้ าน นอท ก องสล ากพลัส ได้โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใ จผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า บอกเลยว่าโ ค ตรสืงส ารลู กค้า ลู กค้ าเดินทางมารับใบจริงเองจากประจวบคีรีขันธ์ มารับกับผมโดยมี DSI ดูแ ล ทำเอ กส ารต ามขั้นต อนทุกอย่ าง วันรุ่งขึ้นลู กค้ าเดินทางไป สนง.สล าก เพื่อขึ้นเ งิ นร างวัล โดยนำเอ กส ารหลักฐานและลอตเตอรี่ร างวัลที่ 1 ไปด้วย

เมื่อลู กค้ าไปถึงสนง.สล าก กลั บถูกเจ้ าหน้ าที่ไ ล่ โดยให้เหตุผลว่า ไม่รับลอตเตอรี่ที่ซื้ อจากกองสล ากพลัส ให้มาวันจันทร์ ลู กค้ าจะนำบันทึกประจำวันและเอ กสารจาก DSI ให้ก็ไม่ยอ มดู

สุดท้ ายผมต้ องประสานให้ทนายผมไปดูแ ล จ นทนายผมต้ องบอ กว่า ถ้าไม่ให้ขึ้นก็ขอเหตุผล จะได้ไปลงบันทึกประจำวัน พวกคุณถึงยอ มขึ้นเ งิ นให้ ลู กค้ าผมโ ดนไ ล่จ นต้ องมานั่งร้ องไ ห้ ลู กค้ าผมต กงานมาหล ายเดือนเหลือเ งิ น 200 เลยเจี ยดมาซื้อลอตเตอรี่ผมสองใบ และก็ถูกร างวัลที่ 1

แต่กลั บต้ องมาเจอความย ากลำบ ากในการขึ้นเ งิ น ทั้ง ๆ ที่ลอตเตอรี่ก็จ่ ายเ งิ นซื้ออย่ างถูกต้ องต ามก ฎหม าย รั งแ กผม ผมไม่ว่า แต่มารั งแ กลู กค้ าผมแบบนี้ จะเอาอะไรกับผม เว็บผมก็ปิดไปแล้ว ทั้งๆ ที่ศ าลยังไม่ตั ดสิ น พวกคุณทำกับลู กค้ า กับประชาช นแบบนี้หรือ

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ขอให้มีการพูดคุยและหาข้อต กลง เพื่อให้ได้ทางออ กที่จะเกิ ดประโยชน์กับประชาช นมากที่สุดนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์