คุณวี เจ้ าของห งษ์ท อง เปิ ดใ จยอ มรับ จ้ าง คุณเอ ก มารับร างวั ลที่ 1 จริง

คุณวี เจ้ าของห งษ์ท อง เปิ ดใ จยอ มรับ จ้ าง คุณเอ ก มารับร างวั ลที่ 1 จริง

กำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จเป็นอย่ างมาก จากกรณีที่ “คุณวี-ฐิต าภา ธนทรั พย์ปรีช าญ์” เจ้ าของห งษ์ท อง.com บริษัทล อตเต อรี่ออนไลน์ ได้ออ กมาชี้แจงเกี่ ยวกับป มขั ดแ ย้งดังกล่ าว ในร ายการ โ หนกระแ ส ของ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย

โดย คุณณวัฒน์ คู่กรณีของทาง ห งษ์ท อง ได้มาออ กร ายการ โ หนกระแ ส และที่สำคัญไปกว่านั้น เมื่ออดีตพนักงานของทางห งษ์ท องได้โฟนอินเข้ามาในร ายการด้วย พร้อ มทั้งเล่ าความจริงแบบหม ดเปลือ กว่าเป็นมายังไง

กรรชัย : เป็นอดีตพนักงานห งษ์ท องจริงมั้ย ?

อดีตพนักงาน : เป็นจริงค่ะ เป็นมาเก็ตติ้ง ออ กมาประมาณ 5-6 เดือนแล้ว เมื่อวานดูแล้วรู้สึ กไม่สบายใ จ เพราะมีการพ าดพิ งเรา ที่กล่ าวหาว่า มีการร่ วมมื อกันกลั่ นแก ล้ งหรือเปล่ า พนักงานเ งิ นเดือนแค่นี้ไม่มีปั ญญ า เ งิ นตั้งหกเจ็ดล้ านขึ้นรถตู้ก็ขึ้นด้วยกัน ให้ไปจ้ างวานหาคน ก็ทำต ามคำสั่ งทุกอย่ าง

กรรชัย : จ้างวานหาคนทำอะไร ?

อดีตพนักงาน : ขอย้ อนกลั บไปนิดหนึ่ง ตอนที่คุณอิงฟ้ าได้ม งกุ ฏในวันที่ 30 เมษายน 2565 เราเป็นมาเกตติ้ง เราได้โจ ท ย์มาว่า กระแ สมาแ ร งมาก ทำยังไงก็ได้ให้เป็นข่าว ก็ต้องรอดูว่า มีลู กค้าถู กจริงหรือเปล่า ถ้าจริงก็โอเคไป ถ้าไม่จริงก็ต้ องเตรี ย มการ อันนี้คือโ จทย์

กรรชัย : เตรีย มการอะไร ?

อดีตพนักงาน : คือต้ องมีการถู กร างวัล ทำวิธีไหนก็ได้ให้มีคนถู กร างวัล นี่คือคำสั่ งที่ได้มา เขาบอ กการพีอาร์ ไม่ได้หลอ กล วงอะไรใคร

กรรชัย : คือคุณต้องไปหาจ้ างคนมารับร างวั ล คุณจะพูดแบบนี้ถู กต้ องมั้ย ?

อดีตพนักงาน : ถู กต้ อง 100 % คุณเอ กนี่หนูก็เป็นคนไปหามา เพราะว่าได้รับคำสั่ งมา ต้ องทำงาน ไม่ทำงานเขาก็ไ ล่ออ กสิคะ

กรรชัย : ใครเป็นคนออ กคำสั่ งคุณ ?

อดีตพนักงาน : คุณพ รชัย ค่ะ คุณพ รชัยเป็นเจ้ านาย เขาเป็นคนสั มภาษณ์ดิฉันตอนรับเข้าทำงาน ส่วนคุณ ceoวีเนี่ย เป็นพนักงานคนหนึ่งหรือเปล่ า อันนี้ก็ไม่ทร าบ มากกว่านั้นไม่ทร าบ เป็นพนักงานคนหนึ่งก็ทำงานร่วมกัน เราปรึกษากันอยู่แล้ว ที่พูดเนี้ยไม่ได้กลั วโ ด นฟ้ องนะ ไม่ได้อย ากยุ่ งด้วยซ้ำ ออ กก็ออ กดี ๆ ทำไมต้ องมาพ าดพิ ง

ณวัฒน์ : เมื่อวานคุณวีพูดว่าไม่ทร าบ มั่ นใ จไหมว่า ที่คุณวีบอ กไม่ทร าบเนี่ย แต่คุณวีทร าบทุกเคสที่ไปโปรโมตร างวั ลที่หนึ่ง ?

อดีตพนักงาน : มันจะไม่ทร าบได้ไง คุณวีเป็นคนเบิ กเงิ น เป็นคนเอาเงิ นไว้ในตู้เซ ฟ เอาเงิ นให้นางง ามถือ ถ่ ายรูปมอ บเสร็จ ขนเงิ นขึ้นรถกลั บ จะไม่ทร าบได้ไง เวลาที่พูดเนี้ยหนูเป็นคนทำงาน หนูแค ปและอั ดเสี ยงไว้ด้วย

ณวัฒน์ : ทุกครั้ งที่เอาเงิ นไปถ่ ายรู ปกับผู้โช คดีให้เขาไปเลย หรือ ข นก ลับออ ฟฟิต ?

อดีตพนักงาน : ข นกลั บออ ฟฟิตทุกครั้ งค่ะ ไม่ได้ถู กจริง จะเอาไว้ได้ยังไง พิสู จน์ไม่ย ากเลย ไปดูบั ญชีคุณเอกสิ มีเงินโ อนเข้าหรือเปล่ า

และเมื่อวันนี้ 29 ธันวาคม 2565 คุณวี เจ้ าของห งษ์ท อง ก็ได้ออกมาไลฟ์ส ดเปิ ดใ จ พร้อ มร่ำไ ห้ ยอ มรับว่า จ้ าง คุณเอ ก มารับร างวั ลที่ 1 จริง

เพราะต อนนั้นมิสแกรนด์ เพิ่งได้รับตำแหน่ง เลยอย ากให้ว้าว ได้รับตำแหน่ง แล้วได้ไปแจ กร างวั ลที่ 1 เลย

แต่ขอยืนยั นว่า มีการถู กร างวั ลจริงของห งษ์ท อง แต่ลู กค้าไม่ป ระสงค์ที่จะออ กนาม แต่ลู กค้าก็พร้อ มที่จะไปขึ้นศ าลกับเรา

ชมคลิปนาทีที่ 10 เป็นต้นไป

อย่ างไรก็คงต้ องรอติ ดต ามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจ บลงยังไงนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รายการ โ หนกระแ ส และ เฟซบุ๊กเพจ ห งส์ท อง