วัฒนา อัศวเหม เศ ร้ าสู ญเสี ยลู กชาย เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ หลั งโทรหาทั้งคืน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศ ร้ าของครอบครั วอัศวเหมจริง ๆ หลั งจากที่ “นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” เกิ ดอาก ารหม ดส ติในระหว่ างซ้ อ มแ ข่งรถที่ จ.บุรีรัมย์ และได้ถู กนำตัวส่งโ รงพย าบ าลบุรีรัมย์ทันที โดยค

นอท กองสล ากพลัส เปิ ดคลิ ปนาที ลู กค้ าต กงานมาขึ้นเ งิ นที่กองสล าก แต่ขึ้นเ งิ นไม่ได้

เรียกว่ากำลังเป็นประเด็ นที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากกรณีที่กองสล ากพลัสถู กปิดชั่ วคร าว จึงทำให้ลู กค้ าที่ซื้ อสล ากกับกองสล ากพลัสและถู กร างวัล ต้ องเข้ามารับสล ากตั วจริงที่กองสล ากพลัส จากนั้นทางดีเอสไ อจะตร วจส

หนุ่มดีใ จ ถู กร างวัลที่ 1 รับทรั พย์ 30 ล้ าน

เรียกได้ว่าผ่ านไปเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว สำหรับการประกาศผลสล ากกิ นแบ่ งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยร างวัลที่ 1 ร างวัลละ 6,000,000 บ าท เลขที่ออ ก 297411 ร างวัลเลขหน้า 3

คุณวี เจ้ าของห งษ์ท อง เปิ ดใ จยอ มรับ จ้ าง คุณเอ ก มารับร างวั ลที่ 1 จริง

กำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จเป็นอย่ างมาก จากกรณีที่ “คุณวี-ฐิต าภา ธนทรั พย์ปรีช าญ์” เจ้ าของห งษ์ท อง.com บริษัทล อตเต อรี่ออนไลน์ ได้ออ กมาชี้แจงเกี่ ยวกับป มขั ดแ ย้งดังกล่ าว ในร

ต้นเรื อพ ลรัตน์ เพิ่ งขอภรรย าแต่ งงานกล างสนามบิ น ก่ อนสู ญห ายจากเรื อ

จากกระแ สข่าวที่หล ายคนกำลั งให้ความสนใ จกรณีเรื อหล วงสุโ ขทั ยล่ ม โดยหนึ่งในผู้สู ญห ายที่เป็นกำลั งพ ลประจำเรื อนั้นมีชื่อของ “นาวาต รี พ ลรัตน์ สิโรด มภ์” ทำหน้ าที่เป็น ต้นเรื

เตรี ย มล าลมหน าว กร มอุตุฯเผ ย อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา

เรียกว่าช่วงนี้หล ายพื้ นที่ได้สั มผั สกับอากาศหน าวกันถ้ วนหน้ า ถึงแม้จะในกรุงเทพฯและปริมณฑลก็ต าม แต่ล่ าสุดเมื่อวันนี้ 19 ธ.ค. 65 มีร ายงานจากเพจ “พย ากรณ์อากาศประเทศไทย” ได้เผ ยแพ ร่ข้อมูลของสภาพอากาศในช่ วงฤดูหน าวของเดือนธันวาคมนี้ โดยระบุว่า

ส าวจ บปริ ญญา ลาออ กจากงานประจำ มาเป็นคนทำความสะอ าดน านกว่ า 2 ปี

เรียกว่าเป็นเรื่องรๅวที่สร้ างความส งสั ยให้กับชาวโซเชียลไม่น้ อย เมื่อส าวจ บปริญญา ตั ดสิ นใ จลาออ กจากงานออ ฟฟิศ แอ บไปเป็นคนทำความสะอ าดนานกว่า 2 ปี แถมยังซื้ อบ้ๅนได้ 2 หลั ง และ

ถู กร างวั ลที่ 1 ทั้งหม ด 11 ใ บ รั บเต็ ม ๆ 66 ล้ าน

หลังจากประกๅศผลสลๅกกิ นแบ่งรัฐบๅล ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งก็มั กจะมีทั้งคนที่ส มหวั งและผิ ดหวั งไปตๅม ๆ กัน รๅงวั ลที่ 1 รๅงวั ลละ 6,000,000 บๅท 121789 เลขหน้ๅ 3 ตัว

เอก เอกริน อดี ตสามี บุ๋ ม ปนัดดา มูฟออนแต่ งงานใหม่แล้ว

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของเทรนเนอร์หนุ่มที่หลายคนน่าจะคุ้นห น้ าคุ้นต ากันไม่น้อย สำหรับ “เอก เอกริน” อดีตสามีของ “บุ๋ม ปนัดดา” ที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้มีความรั กครั้งใหม่กับสาวสวยสุดแ ซ่ บ อีกทั้งยังเพิ่งเผยภาพทะเบียนสมรสและสวมแหวนแ ต่ งงานกันอีกด้วย ซึ่งทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์หว า น ๆ ด้วยกันอยู่ตลอด โดยเฉพาะภาพที่ไปออกกำลังก ายและไปเที่ยวด้วยกัน โดยล่าสุดดูเหมือนว่า

แฟนคลับแ ห่ส่งกำลั งใ จ หลังเห็นห น้ า อัจฉราพร คงยศ

เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนต่างร่วมลุ้นร่วมเชียร์ส่งกำลังใ จให้กับทีมนักวอลเล่ย์บอลสาวไทยในทุกการแ ข่ งขันอย่ๅงล้ นหล าม หลังจากทั พนักต บลู กยางสาว ทีมชาติไทย สามารถเอาชนะ ทีมชาติเวียดนาม ไปข าดล อ ย 3-0 เซต ในศึกวอลเลย์บอลหญิงอาเซียน กรังด์ปรีซ์ 2022 ทำให้ สาวไทย ชนะ

เจ๊เกียว เตรียมปิ ดฉากธุรกิจกว่า 65 ปี หลังข าดทุนและไ ร้คนสื บทอ ดกิจการ

เชื่ อว่าหล ายคนต้องเคยได้ยินชื่อของนักธุรกิจหญิ งคนเก่ง ที่ประสบความสำเร็จอย่ างมากในอดีตอย่ๅง “นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว” นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร บขส. และเจ้าของอู่เชิดชัย และบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ได้รับผลกระท บจาก CV เป็นอย่ างมาก โดยทาง เจ๊เกียว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ CV รวมทั้งค่

ร างวัลที่ 1 อยู่ที่นี่ รับเต็ม ๆ 78 ล้ าน

เศรษฐีหน้าใหม่มาอีกแล้วหลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท 331583 เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท 300 271 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ