ต้นเรื อพ ลรัตน์ เพิ่ งขอภรรย าแต่ งงานกล างสนามบิ น ก่ อนสู ญห ายจากเรื อ

ต้นเรื อพ ลรัตน์ เพิ่ งขอภรรย าแต่ งงานกล างสนามบิ น ก่ อนสู ญห ายจากเรื อ

จากกระแ สข่าวที่หล ายคนกำลั งให้ความสนใ จกรณีเรื อหล วงสุโ ขทั ยล่ ม โดยหนึ่งในผู้สู ญห ายที่เป็นกำลั งพ ลประจำเรื อนั้นมีชื่อของ “นาวาต รี พ ลรัตน์ สิโรด มภ์” ทำหน้ าที่เป็น ต้นเรื อ ร.ล.สุโ ขทั ย

ซึ่งเป็นลู กชายของ บิ๊ กหนุ่ย พ ล.ร.อ.พ ลวัฒน์ สิโรด ม อดีตผู้ช่วยผู้บั ญช าการทห ารเรื อ รวมอยู่ด้วย

ล่าสุดชาวโซเชียลต่ างแ ห่กันแชร์คลิปของผู้ใช้งาน TikTok @varietybuntueng ซึ่งเป็นโมเม นต์ที่ ต้นเรื อพลั บ ทำเซ อร์ไพ รส์ขอแฟ นสาว ซึ่งเป็นแอร์โ ฮสเตสแต่ งงาน

ซึ่งระบุข้อความว่า “คลิปต้นเรื อพลั บเซ อไพ รส์ขอแฟ นสาวคนส วยแต่ งงาน น่ารั กและอ บอุ่ นหั วใ จมาก

โดยบอกว่า ทำงานบนเรื อหล วงสุโ ขทั ย ปกติก็ออ กเ รือตลอ ด ไม่ค่ อยมีเวลามากเท่าไร เรื อจะออ กเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ส่วนกุ๊ กกิ๊ ก ก็บิ นตลอ ด จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกัน เป็นแบบนี้มาหล ายปี ตั้งแต่ 4 ปี ก็ใช้ชีวิตกันอยู่อย่ างนี้ สุ ดท้ ายก็หาเวลาให้กัน โชคดีที่ยังเข้าใ จ กุ๊ กกิ๊ กเขาเข้าใ จ

คลิกที่นี่เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ญ าติและเพื่อนพี่น้องของทุก ๆ ท่ านด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: varietybuntueng