เตรี ย มล าลมหน าว กร มอุตุฯเผ ย อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา

เตรี ย มล าลมหน าว กร มอุตุฯเผ ย อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา

เรียกว่าช่วงนี้หล ายพื้ นที่ได้สั มผั สกับอากาศหน าวกันถ้ วนหน้ า ถึงแม้จะในกรุงเทพฯและปริมณฑลก็ต าม แต่ล่ าสุดเมื่อวันนี้ 19 ธ.ค. 65 มีร ายงานจากเพจ “พย ากรณ์อากาศประเทศไทย” ได้เผ ยแพ ร่ข้อมูลของสภาพอากาศในช่ วงฤดูหน าวของเดือนธันวาคมนี้

โดยระบุว่า เมื่อวาน 18 ธ.ค. เย็ นลงชัดเจน ยกเว้ นเหนือ , วันนี้ 19 ธ.ค. หน าวพี ค กรุงเทพฯ เช้าวันนี้ 17-18 องศา ตรงต ามนัด ให้รีบดื่มด่ำกับหน าวพี ค ถามกันเข้ามาเยอะว่า จะหน าวพี คได้นาน ๆ มั้ย เปิดต าร างนั ดหม ายกับลมหน าว ดังนี้

20 ธ.ค. บางพื้นที่อุ่ นขึ้นเล็ กน้ อย

21 ธ.ค. อุ่นขึ้น

22 ธ.ค. ใกล้เคียง 21 ธ.ค.

จากนั้นแ ดงเข้ มมาเยื อน แด งเข้ ม คือ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 5 องศาขึ้นไป เนื่ องจากวันนี้เย็ นแบบพี ค ๆ เวลาอุ่ นขึ้น เราจะเห็นแด งแบบพี ค ๆ เช่นกัน

กรุงเทพฯ อุณหภูมิโดยประมาณ 20 ธ.ค. 19-20 องศา , 21 ธ.ค. 20-21 องศา , 22 ธ.ค. 21-22 องศา , 23 ธ.ค. 22-23 องศา , 24 ธ.ค. 23 องศา , 25 ธ.ค. 22-23 องศา , 26 ธ.ค. 23 องศา

รูปนี้แสดงถึงการพย ากรณ์อุณหภูมิเวลา 7.00 น. ของแต่ละวัน ล บด้วยของวันอ้ างอิ ง ในที่นี้คือของวันนี้ 19 ธ.ค.

รูปความแต กต่ างของอุณหภูมินี้ ไม่สามารถนำสีในรูปไปเปรี ยบเที ยบตรง ๆ กับรูปความแต กต่ างของอุณหภูมิอื่น เนื่อ งจ ากวันอ้ างอิงที่นำมาหาความแต กต่ างนั้นเป็นคนละวันกัน แต่ผลการพย ากรณ์ว่า จะอุ่ นขึ้น ใกล้เคี ยงเดิม หรือ เย็นลง นั้นมีความสอ ดคล้ องกัน

การอุ่ นขึ้นหรือเย็ นลง หม ายถึง การเพิ่มขึ้นหรือล ดลงของอุณหภูมิ ต ามลำดับ เมื่อเทียบกับวันอ้ างอิง ไม่ได้หม ายความว่า ร้ อนหรือหน าว

หวั งว่าลมหน าวจะกลั บมาหาคนกรุงเทพฯอีกครั้ งนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: พย ากรณ์อากาศประเทศไทย