บ้ านเลขที่เ ฮ งมาก! บุ๋ ม ปนัดด า เปิ ดร้ านข้าวแก งใหม่ปุ๊ บ ถู กปั๊ บเลย

บ้ านเลขที่เ ฮ งมาก! บุ๋ ม ปนัดด า เปิ ดร้ านข้าวแก งใหม่ปุ๊ บ ถู กปั๊ บเลย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวง ามที่เดินส ายช่ วยเห ลื อสังค มอย่ างต่อเนื่ องเลยทีเดียว สำหรับพิธีกรสาวคนเก่ง “บุ๋ ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ที่ต อนนี้ได้เป็นคุณแ ม่ลู กสองแล้ว ซึ่งหล ายคนมั กจะเห็นเธอหยิ บยื่ นความช่ วยเหลื อให้กับคนที่เดื อ ดร้ อนผ่ านทางองค์กรทำดีอยู่ตลอ ดเวลา

นอกจากนี้ สาวบุ๋ ม ก็ยังได้ช่ วยเหลื อเรื่องป ากท้ องแ ก่ใครหลายคน ด้วยการเปิ ดกิ จการร้ านข้าวแก ง 10 บาท อย่ างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่ านมา ซึ่งร้ านนี้ตั้งอยู่แถวรังสิตคล อง 4

แถ มผลต อบรับก็ดีเกิ นค าด โดย สาวบุ๋ ม ได้เผยภาพที่คนเข้ามาต่อแถวกินข้าวแกงจ นแน่ นร้ าน ล่าสุดหลังจากประกาศผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล เธอก็ได้โพสต์ภ าพเลขที่ร้ านลงในอินสตราแกร มว่า ตัวเองนั้นถู กร างวัลกับเขาด้วย

พร้อ มแคปชั่นว่า “บ้ านเลขที่ร้ านข้าวแกง ซื้ อ 93 ถู กเฉย เย้” เรียกว่าด วงกำลังเ ฮ งจริง ๆ ช่วงนี้แม่ทำอะไรก็ดีไปหมด โดยงานนี้ก็มีแฟ น ๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับ สาวบุ๋ ม กันอย่ างล้ นหล ามเลยทีเดียว

เชื่ อว่าการเปิ ดร้ านที่ไม่ห วังกำไร แต่ทำเพื่อช่ วยให้คนได้กินข องอร่ อยราคาถู ก เรียกว่าคนทำดี ย่ อมได้ดี เห็นผลทันต าจริง ๆ คะ