ชาวโ ซเชี ยลหลุ ดโฟกัสที่ป าก หลัง ขวั ญ ให้สั มภ าษณ์ว่า ส วยธร ร มช าติ

ชาวโ ซเชี ยลหลุ ดโฟกัสที่ป าก หลัง ขวั ญ ให้สั มภ าษณ์ว่า ส วยธร ร มช าติ

เป็นอีกหนึ่งนางเอ กสาวที่ก าลเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริง ๆ สำหรับ “ขวั ญ-อุษามณี ไวทย านนท์” ที่ทั้งลั คกี้อินเกมและลั คกี้อินเลิฟ โดยก่ อนหน้านี้ สาวขวั ญ ก็ได้เผยถึงสถ านะหั วใ จที่เป็นสีชมพู เพราะกำลังปลูกต้นรั กกับหนุ่มนอ กวงการได้ปีกว่า ๆ แล้ว แถ มความรั กนี้คุณแ ม่ยังไฟเขียว เพราะอย ากให้ลู กสาวแต่ งงานแล้ว

โดยชีวิตปัจจุบันของ สาวขวั ญ ดูเหมือนว่าจะแฮ ปปี้สุด ๆ ซึ่งเธอได้เผยถึงวิธีการดูแ ลตัวเองว่า ขวั ญ เป็นคนที่ผิ วแ พ้ง่ ายมาก ใส่แม สก์นิดเดียวก็เตรีย มตัวได้เลยว่า วันรุ่งขึ้นจะมีสิ วแน่นอน ก็ต้ องหาครี มแต้ มเอาไว้ก่ อนล่ วงหน้ า พอสิ วขึ้นทีหนึ่งก็ห ายย ากมาก

ส่งผลให้เราต้ องดูแ ลตัวเองมาตั้งแต่เ ด็ ก มีการไปดูแลเรื่องผิ วหน้ ากับคุณหม อประจำตัว มีการทำเ ลเ ซ อร์ ทำทุกอย่ าง พออ ายุ 34 ก็ต้องดูแ ลตัวเองมากขึ้น ส่วนฟิ ลเล อร์กับโ บท็อ กซ์ไม่มี ตึ งโดยธร ร มชาติ ไม่ได้ทำอะไรเลย

พ่อกับแ ม่ทำมาให้แล้ว ส วยครบด้วยออร์แ กนิก เชื่ อเรื่องของวิวั ฒนาการของเครื่ องมื อแพ ทย์มากกว่า ไม่เชื่ อเรื่องการเอาสิ่งแป ล กปลอ มภายนอ กเข้าไปข้างใน

โดยส่วนตัวแล้ว ขวั ญ จะรั กษ ากับคุณหม อมาตั้งแต่เ ด็ ก ก็จะโ ดนสอ นแบบนี้มาตลอ ด ส่วนเรื่องการดูแ ลตัวเอง ก็ควรจะน อนเร็ว ถ้าน อนแบบ ขวั ญ ตี 3 ก็ไม่ได้

การดูแลตัวเองจริง ๆ ก็คือ กินอาหารที่มีประโยชน์ เลือกใช้ของที่มันอยู่ในตัวแล้วไม่อันตราย เช่น เครื่องสำอางแบบออร์แกนิกหรือเวชสำอางดูแลตัวเอง

ส่วนการออกกำลังกายก็เป็นการดูแลตัวเองจากข้างใน โยคะผสมกับบอดี้เวทอีกด้วย จากที่สาวขวัญนั้นเผยเรื่องราวออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก

เรียกว่าเจ้ าตัวถึงกับโ ชว์หน้ าส ดของตัวเองอยู่เป็นประจำ เพื่อแส ดงความบ ริสุ ท ธิ์ใ จว่า ส วยแบบนี้แ ม่ให้มาจริง ๆ จ้า

ขอบคุณภาพจาก IG: kwanusa9