โอลีฟ ท นไ ม่ไ หว ขอล าออ ก กลั บไปเป็น แ ม่ค้ าโตเกียวเนยกรอบ เหมือนเดิม

โอลีฟ ท นไ ม่ไ หว ขอล าออ ก กลั บไปเป็น แ ม่ค้ าโตเกียวเนยกรอบ เหมือนเดิม

เรียกว่ากำลั งเป็นประเด็ นดร าม่ าอยู่ในโล กโ ซเชี ยล หลั งจากมีผู้ใช้ TikTok ร ายหนึ่ง ได้ออ กมาโพสต์คลิปที่ “น.ส.อรัญญา อภั ยโ ส” หรือ “โอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ” คอ มเม นต์วิจ ารณ์ ผู้เข้าประก วดนางแบบร ายการหนึ่ง

ก่ อนที่กรร มการท่านอื่นจะบอ กให้ สาวโอลีฟ ใ จเย็น ๆ เนื่ องจากน้องร้ องไ ห้แล้ว และเราควรให้กำลั งใ จกันมากกว่า ซึ่งต่อมาทร าบว่า ผู้เข้าประก วดคนดังกล่าว คือ “น.ส.ณัฐชมพ ร ล าภประสงค์” หรือ “น้องยูมิโกะ” นั่นเอง

จากประเด็ นดังกล่าว ทำให้เ กิ ดกระแ สวิพ ากษ์วิจ ารณ์เป็นอย่ างมาก ซึ่งต่อมา สาวโอลีฟ ก็ได้ออ กมาโพสต์คลิปร่ำไ ห้ขอโ ทษสังค มและทุกคน โดยเธอได้เผ ยว่า “สังค มโ ซเชี ยลยังดร าม่ าไม่ยอ มหยุด จ นทำให้เธอท้ อถ อยกับชีวิต ไม่รู้จะช ดใ ช้ยังไง ไม่รู้ต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไง

ล่าสุด สาวโอลีฟ ได้ตั ดสิ นใ จ ขอรับผิ ดชอบ โดยการลาออ กจากการเป็นโค้ช ในร ายการประก วดดังกล่าว ซึ่งเธอได้แจ้งไปยังคณะกร ร มการจั ดการประก วดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลั งจากนี้เธอจะกลั บไปเป็นแ ม่ค้ าข ายขน มโตเกียวเนยกรอบเหมือนเดิม และอยากขอโ ทษ รวมทั้งขอโอกาสอีกครั้ ง

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

งานนี้ชาวโ ซเชี ยลต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่ างมากมาย อย่ างไรก็เชื่ อว่าเธอคงได้รับบ ทเรียนในครั้ งนี้ และ คงจะทำอะไรผ่ านสื่ อด้วยความระมั ดระวั งมากขึ้นนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: โอลีฟโนบรา และ TikTok: oiiyoleeb