โ ซเชี ยลแ ชร์คลิ ป เบลล่ า ดึ งถ้ วยร างวัลออ กจากมื อ แต้ว ณฐพ ร

โ ซเชี ยลแ ชร์คลิ ป เบลล่ า ดึ งถ้ วยร างวัลออ กจากมื อ แต้ว ณฐพ ร

เรียกได้ว่ากำลั งเป็นกระแ สข่าวที่ถู กพูดถึงและส่งต่ อกันในโล กโ ซเชี ยลเป็นจำนวนมาก สำหรับคลิปของสองนางเอ กสาว “เบลล่า ร าณี” และ “แต้ว ณฐพร” โดยมีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า yi010616 พาเพลิน ได้เผ ยคลิ ปพร้อ มข้อความว่า “ให้ แต้ว ถือถ้ วยก็ได้มั้ง จะดึ งจากมื อไปทำไม

โดยคลิ ปดังกล่ าวจะเป็นโ มเม นต์ที่ สาวเบลล่า ขอรับหน้ าที่ทุกอย่ างเพี ยงคนเดียว ทั้งถือดอ กไม้ , ถือถ้ วยร างวัล อีกทั้งยังเป็นตั วแท นพูดหลั งได้รับร างวัลอีกด้วย ซึ่งก็มีจั งหว ะที่ทั้งคู่จะเดินไปหยิ บถ้ วยร างวัล โดย แต้ว เดิ นไปหยิ บก่ อน จากนั้น เบลล่า ก็ดึ งถ้ วยออกจากมื อ แต้ว มาถือเอง

หลังจากคลิปดังกล่ าวถู กเผ ยแพ ร่ออ กไปในโล กออนไลน์ ต่ างก็มีชาวโ ซเชี ยลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น แต่ แต้ว คือ เก็บอาก ารเก่งมากก รับร างวัลเสร็จ ก็หั นไปคุยกับเบลล่า , แต้ว แบบเฟ ลมาก แ ย่งไปกับมื อเลย , แต้ว แบบพย าย ามถือแล้ว แต่ก็โ ดนดึ ง 55555 เป็นต้น

คลิป

อย่ างไรก็ดีเห ตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้นก็ผ่ านมาแล้ว และเราก็ไม่รู้ว่า แต้ว กับ เบลล่า คุยอะไรกัน ก็คงต้ องรอให้ทั้งคู่ออ กมาชี้แจงอีกครั้ ง และอย่ าเพิ่ งตั ดสิ นกันแค่คลิปไม่กี่นาทีนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: yi010616