อ้อยใ จ แด นอีสาน เผ ยต้ องเห็นคุณค่ าในตั วเอง ชีวิ ตนี้ไม่ขอไปยื มคนอื่น

อ้อยใ จ แด นอีสาน เผ ยต้ องเห็นคุณค่ าในตั วเอง ชีวิ ตนี้ไม่ขอไปยื มคนอื่น

เชื่ อว่าแฟ นเพลงหล ายคนยังคงจำกันได้ สำหรับนักร้ องลู กทุ่ง-หม อลำชื่อดังในอดีตอย่ าง “อ้อยใ จ แด นอีสาน” เจ้ าของเพลงดังในตำนานที่หล ายคนรู้จักอย่ างเพลง “ผั วพี่เด้อน้อง” นั่นเอง

ซึ่งเธอได้เผ ยเรื่ องร าวชีวิ ตของตั วเอง จากเมื่อก่ อนเป็นคนที่เคยได้ค่ าตั วถึงหลักแ สน แต่ต อนนี้ได้ผั นตัวมาเป็นแ ม่ค้ าข ายยำแหน มเต็มตั วไปแล้ว แถ มยังมีลู กค้าประจำค อยอุ ดหนุ นตลอ ดอีกด้วย

โดย อ้อยใ จ ได้เผ ยถึงวิถีชีวิ ตในปัจจุบันว่า มีแฟ นคลั บที่ยังจำเธอได้เยอะเลย เราอย่ าไปเครี ยด ทำใ จให้สบ าย จะข ายดีหรือไม่ดี ข ายได้หรือไม่ได้ เราก็ต้องข าย เราจะมีค่ าของตั วเอง

เราอย่ าไปนั่งนอน หรือ หยิ บยื มเงิ นของคนอื่น แ ม่ไม่เอา แ ม่ไม่เคยหยิ บยื มเงิ นใคร มีกินก็กิน ไม่มีกิน มันเป็นไปไม่ได้หรอ ก มันต้ องมีกิ นทุกวันแหละ แต่ว่ากิ นมากกิ นน้ อยอะไรอย่ างนี้ สุดท้ ายก็ขอฝ ากงานเพลงชุดใหม่ที่แ ต่ งเองกับแฟ นเพ ลงทุกคนด้วยน้า

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตั วอย่ างที่ไม่ยอ มแ พ้ต่อโ ชคชะต า อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ทุกคนมีแ รงสู้กับเรื่ องร าวต่ าง ๆ ที่ผ่ านเข้ามาในชีวิ ตด้วยนะคะ