น้องอดุลย์ 1 ใน 13 หมูป่า ปัจจุบันได้ทุนเรียนแพทย์ต่อที่สหรัฐฯ

น้องอดุลย์ 1 ใน 13 หมูป่า ปัจจุบันได้ทุนเรียนแพทย์ต่อที่สหรัฐฯ

เรียกว่ายังคงเป็นเห ตุการณ์ที่ทั่วโล กจดจำได้เป็นอย่ างดี สำหรับภ ารกิ จพิชิ ตถ้ำหล วง ช่ วยชีวิ ต 13 ห มูป่ า ที่ติ ดอยู่ในถ้ำหล วง ขุ นน้ำนางนอน จังหวัดเชียงร าย เมื่อปี 2561 โดยในครั้ งนั้นได้ปราก ฏคลิปที่มีเ ด็ กคนหนึ่งสามารถพูดโ ต้ต อบกับนักดำน้ำชาวอังกฤษที่เข้าไปช่ วยเหลื อ และนำข้อความไปถ่ ายทอ ดให้กับเพื่อน ๆ จ นได้รับคำชมเป็นจำนวนมาก

โดยเจ้ าของเสี ยงพูดนั้น ก็คือ “ด.ช.อดุลย์ สามอ่ อน” ซึ่งหลั งจากนั้นก็มีการเปิ ดเผ ยเรื่องร าวของ น้องอดุลย์ ที่เป็นเ ด็กช าติพั นธุ์อาข่า อีกทั้งยังเป็นเด็ กเรียนดี สอบได้เก รดเฉลี่ย 3.94 แถ มยังพูดได้ถึง 4 ภาษาอีกด้วย

ปัจจุบันชีวิ ตของ น้องอดุลย์ ในวัย 18 ปี จากเ ด็กไ ร้สัญช าติกล ายเป็นสมาชิกทีมห มูป่ าคนแร กที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ โ รงเรียน เดอะมาสเตอร์ส สคูล (The Masters School) ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลั งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากไทย

ล่าสุด น้องอดุลย์ เปิ ดเผ ยกับ บีบีซีไทย ว่า ผมได้รับทุ นการศึกษาต่อในระดั บมหาวิทย าลัยในสหรัฐฯ ซึ่งตั้งใ จจะศึกษาในสาขาพรีเมดิคัล หรือหลั กสูตรการศึกษาก่ อนเข้าแพ ทยศาสตร์ โดยผมมีความตั้งใ จอย ากเป็นหมอ เพราะพ่อแ ม่ป่ วยง่าย ต้องเข้าโ รงพย าบ าลบ่อย ๆ

นอ กจากนี้ น้องอดุลย์ ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่า อย ากทำงาน UN (สหประชาชาติ) อย ากไปช่ วยคนในหล าย ๆ ที่ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ คือ การเป็นหมอ ไปช่ วยคนโดยการรั กษาเขา และมีความคิดอย ากเปิ ดคลินิกสุขภ าพในบ้ านเกิ ด เพื่อช่ วยเหลื อด้ านสุขภ าพและสาธารณสุขแ ก่คนชายข อบอีกด้วย

งานนี้หล ายคนต่างส่งกำลังใ จให้ น้องอดุลย์ ประส บความสำเร็จในการเรียนและกลั บมาพัฒนาบ้ านเกิ ด รวมทั้งประเทศไทยต่อไปนะคะ