รองปธ.ม วยกัมพูช า ประกาศ นักม วยเข มรคนใดช นะ บัวข าว รับ บ้ าน รถ เ งิ นเดือน อีก 10 ปี ไปเลย

รองปธ.ม วยกัมพูช า ประกาศ นักม วยเข มรคนใดช นะ บัวข าว รับ บ้ าน รถ เ งิ นเดือน อีก 10 ปี ไปเลย

เรียกว่ากำลังเป็นเรื่ องร าวที่ถู กพูดถึงกันอย่ างต่ อเนื่ อง หลั งจากมีกระแ สข่าวจากทางประเทศกัมพูช าหรือแคมโบเดีย เจ้ าภ าพซีเกมส์ 2023 ที่ได้ตั ดสิ นใ จเปลี่ ยนชื่อการแข่ งขันกีฬา “มวย” (มวยไทย) เป็น “กุน ขแมร์” โดยอ้ างว่าเป็นกีฬาต้นแบบของ ม วยไทย ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ถ กเถี ยงกันอย่ างต่ อเนื่อง

นอ กจากนี้ยังมีการพูดถึงนักม วยชื่อดังของไทยอย่ าง “บัวข าว บัญช าเมฆ” โดยอ้ างว่าเจ้ าตั วมีเชื้ อสายเขมร ซึ่งทางด้ าน บัวข าว ก็เคยออ กมาประกาศผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้แล้วว่า บัวขาว คือ คนไทย เชื้ อส ายกูย ไม่ไช่เขมร ต ามที่เข้าใ จ ชาวกูยนิย มเลี้ ยงช้ าง ซึ่งสื บทอ ดมาจากบรรพบุรุษ

ส่วนประเด็ นที่ กัมพูชา จะเปลี่ ยนชื่อ ม วยไทย เป็น กุน ขแมร์ นั้นก็เป็นสิ ทธิ์ของเขา เรื่องของเขาในอาเซี ยน แต่เรามองไปที่ระดั บโอลิมปิกมากกว่า เขาจะเอ าไปตั้งอะไรก็ได้ แต่ของแ ท้ออริจินัลคือ ไทยแลนด์ อยู่แล้ว

ล่าสุดทางด้าน Srey Chanthorn รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์ม วยกัมพูช า ได้แ ชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของ บัวข าว พร้อ มระบุข้อความว่า “ไม่เป็นไร กัมพูช า ก็ไม่เอ านาย บัวข าว ผมในนามรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์ม วยกัมพูช า คนเขมรก็แข็ งแก ร่ ง

นอ กจากนี้ยังได้ประกาศมอบ บ้ านพักมูลค่า 270,000 ดอลลาร์ (8.8 ล้ านบ าท) รถยนต์และค่ าจ้ างรา ยเดือน 10 ปี ให้กับนักม วยกัมพูช า ที่สามารถเอาชนะ บัวข าว ได้อีกด้วย

เรียกว่าเป็นนักมวยขวัญใจคนไทยที่ฝีมือไม่ธรรมดา อย่ างไรก็ต้ องรอดูว่าจะมีใครรับคำท้ าจากท่ านรองปธ.สหพั นธ์ม วยกัมพูช าหรือไม่นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) และ Srey Chanthorn