ชมพู่ อารย า ถึงกับน้ำต าไ หล หลั งได้ฟัง น็ อต วิศรุต พูดถึงตัวเอง

ชมพู่ อารย า ถึงกับน้ำต าไ หล หลั งได้ฟัง น็ อต วิศรุต พูดถึงตัวเอง

กำลังเป็นกระแ สข่าวที่ถู กพูดถึงในโล กออนไลน์เป็นอย่ างมาก หลังจากมีข่าวลื อเกี่ ยวกับ ส ามีมีบ้ านเล็ ก ซึ่งหล ายคนต่ างก็ค าดเด ากันไปต่ าง ๆ นานา และหนึ่งในนั้นก็คือ “น็ อต วิศรุต” ส ามีของซุปตาร์สาว “ชมพู่ อารย า

สื บเนื่ องจากมีชาวเน็ตสังเกตุเห็น หนุ่มน็ อต ไปกดไลก์รูปเกื อบทุกรูปในไอจีของนักแสดงสาวดาวรุ่ งอย่ าง “แท น ธนัชช า” นั่นเอง

ก่อนที่เรื่องร าวจะไปกันใหญ่ ก็ได้มีคนว งในที่เชื่ อถือได้อย่ าง พนักงานในยิมที่ หนุ่มน็ อต เป็นเจ้าของ ได้ออ กมาชี้แ จงว่า ข่าวที่ออ กมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่ างใด และเตื อนถึงใครที่คอ มเม นต์กันอย่ างสนุกสนานให้ระวั งไว้ด้วย

ล่าสุดในโล กออนไลน์ก็ได้มีการแ ชร์คลิปที่ หนุ่มน็อ ต เคยพูดถึง สาวชมพู่ ว่า ขอบคุณที่เป็นภร รย าที่ดีมาก แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ต อนนี้เธอได้ทำหน้ าที่เป็นทั้งภร รย าและแ ม่ของลู ก

ผมพูดกับตัวเองว่า ผมโ ชคดีมาก เวลาที่ผมเห็นเขาเลี้ ยงลู ก ตั้งแต่อุ้ มท้ องจ นกระทั่ งลู กแฝ ดคล อ ดออ กมา ใช้คำว่า หาที่ติไม่ได้ ไม่มีอะไรที่มีสิ ทธิ์ติแ ม่คนนี้ได้เลย ผมจึงมองว่า ผมเป็นผู้ชายที่โช คดี

เรียกว่าเป็นคู่ที่หล ายคนรั กและชื่ นชมในความรั กและการให้เกี ย รติซึ่งกันและกันของทั้งคู่เป็นอย่ างมาก เราก็หวั งว่าทั้งคู่จะรั กกันไปนาน ๆ นะคะ