ดีเจอ๋ อง ถึงกับต กใ จ หลัง ดีเจดาด้า เปิ ดภ าพส ามีดาร าสาวมีบ้ านเ ล็ก

ดีเจอ๋ อง ถึงกับต กใ จ หลัง ดีเจดาด้า เปิ ดภ าพส ามีดาร าสาวมีบ้ านเ ล็ก

เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็ นที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่ในขณะนี้ จากกรณี ข่าวส ามีหล่ อของดาร าสาวมีบ้ านเล็ ก แถ มยังมีเพจดังหล ายเพจปล่ อยคำใ บ้มาว่า ผู้ชายเอี ยงซ้าย จ นเ กิ ดแฮชแท็ กตามหาคู่รั กดาร าว่าเป็นใคร

ล่าสุดในร ายการ แ ฉข่าวเช้า ทางด้ าน “ดีเจดาด้า วรินดา” เผยว่า เธอขอนำหน้ าชาวเน็ตไป 1 ก้ าว พร้อ มกับประก าศว่า รู้ตั วการทำบ้ านแ ต กแล้ว หลั งจากเพจดังออ กมาบอ กใ บ้ว่า สามีดาร าดังมีบ้ านเล็ ก

ซึ่ง ดีเจดาด้า เปิ ดเผ ยว่า แ ท้จริงแล้ว คำใ บ้เอี ยงซ้ายไม่เกี่ ยวข้องกับผู้ชาย ก่ อนจะหยิ บโทรศัพท์ขึ้นมาเปิ ดรูปให้ดูหลั กฐาน บอ กว่าต้ องดูรู ปหน้ าตรงถึงจะรู้

ซึ่งงานนี้ทำเอา ดีเจอ๋ อง ถึงกับต กใ จ บอ กว่าแร งมาก แต่ไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ เพราะเป็นข่าวให ญ่มากจริง ๆ เรื่องแ ดงเมื่อไหร่เตรี ย มช็ อ กจริง

นอ กจากนี้ยังบอ กอีกว่า ถ้าเป็นเรื่องจริงจะเป็นข่าวใหญ่กล บทุกข่าว สื่อจะสนใ จไปอีก 2-3 เดือน และบ้ านเล็ กจะใช้ชีวิตไม่ได้เลย อยู่ในสังคมไม่ได้เลย

ค าดว่าดาร าสาวรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว การที่เป็นข่าวแบบนี้อาจเป็นการเตื อนส ามีกับบ้ านเล็ กก็เป็นได้ แต่เชื่ อว่าตัวผู้ชายไม่แ ล กอย่ างแน่นอน ซึ่งใน TikTok ก็มีคนท ายชื่อถู กหล ายคน

อย่ างไรคงต้ องรอติ ดต ามกันต่ อไปว่า ส ามีดาร าดัง จะเป็นใครหรือเป็นคนที่ทุกคนคิดไว้หรือไม่ ซึ่งหากทางทีมงานทร าบ จะรี บอั ปเดตให้ทุกคนได้รู้อย่ างแน่นอนจ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก efmstation