ตู มต าม ยุทธนา เปิ ดใ จ รั กภร รย ามาก ไม่ติ ด หากลู กมาก่ อนแต่ ง

ตู มต าม ยุทธนา เปิ ดใ จ รั กภร รย ามาก ไม่ติ ด หากลู กมาก่ อนแต่ ง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาร าหนุ่มที่มีความสามารถทั้งการแสดงและการร้ องเพลงที่มีร างวัลชนะเลิ ศร ายการ เดอะสต าร์ ก ารั นตี สำหรับ “ตู มต าม-ยุทธนา เปื้ องกล าง” ที่ก่ อนหน้ านี้ได้เผยภ าพจดทะเบี ยนส มร สกับ “อาหลี-อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล

ซึ่งนับว่าเป็นข่ าวเซ อร์ไพ รส์ไม่น้อย แถ มเจ้ าตั วยังบอ กอีกว่า พิธีการและงานฉล องม งค ลส มรสจะจัดพร้อ มกับวันขึ้นบ้ านใหม่อีกด้วย

โดย อาหลี ก็ได้โพสต์ภ าพพรีเว ดดิ้ งสุดน่ารั กที่ไม่เหมื อนใคร พร้อ มความในใ จผ่ านอินสต าแกร มของตั วเองว่า “ขอขอบคุณทุก ๆ คนสำหรับคำยินดีและคำอ วยพ รที่มอบให้กับพวกเราด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่รั กเราทั้งสองคน ขอให้สิ่งที่ดี ๆ ย้ อนคืนไปยังทุก ๆ คน ให้มีความสุ ขส มปรารถนาด้วยเช่นกันนะคะ ขอบคุณมาก ๆ นะค้าบบบบ

ซึ่งล่าสุด หนุ่มตู มต าม ก็ได้ออ กมาเปิ ดใ จผ่ านสื่อถึงเรื่ องลู กคนแร กว่า อย ากมีลู ก ปรึ กษาคุณหม อแล้ว ต อนนี้ก็ปล่ อยไปต ามธร ร มช าติ ถ้ามาก็มา ไม่มาก็แล้วแต่เขา

ถ้ามาก่ อนฤ กษ์แต่ ง 2567 ก็ได้ไม่เป็นไร เพราะสำหรับตน อะไรที่เ กิ ดขึ้นในระหว่ างความรั กที่มีให้กันตรงนี้ นับเป็นเรื่ องที่ดีหมด ทุกสิ่งถู กกำหนดขึ้นมาแล้ว

สำหรับเรื่องความค ลั่ งรั กภรรย า หนุ่มตู มต าม เผยว่า “ค ลั่ งรั กจริง ๆ พ่อและครูบ าอาจ ารย์สอนไว้ว่า มีภรรย าแล้ว เราเหนื่ อ ยแท บต าย หาเ งิ นเพื่อคนคนหนึ่ง มั นก็คุ้ ม

เพราะมีเป้ าหม ายชัดเจ น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีคุ้ มค่ ากับการทุ่ มเ ทเสมอ ตนเพิ่งได้เจอคำนี้ก็ต อนมีภรรย าเป็นตั วเป็นตน หลั งจดทะเบี ยนส มรสก็ยิ่งหว านขึ้นเรื่ อย ๆ อีกด้วย

เรียกว่าเป็นคู่รั กคนบันเทิงที่แต่ งงานกันอย่ างเรี ยบง่ าย แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่ นจริง ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: alee.auttharinya