หนุ่ ม ก รรชั ย ฝ ากถึง แ จ๊ส ช วนชื่ น ทำเพื่ อพี่ได้ไ หม

หนุ่ ม ก รรชั ย ฝ ากถึง แ จ๊ส ช วนชื่ น ทำเพื่ อพี่ได้ไ หม

เรียกว่าเป็นนักแสดงตล กแห่งยุ คที่ไม่ว่าจะแสดงอะไรก็สร้ างเสี ยงฮ าให้กับผู้ช มได้ตลอ ด สำหรับ “แ จ๊ส ช วนชื่ น” ที่ช่ วงหลั งมานี้เจ้ าตั วมั กจะแสดงคั ฟเว อร์เป็นคนดังมากมาย ซึ่งต้ องบอ กเลยว่า หนุ่มแจ๊ ส เล่ นเก็ บทุกร ายละเอี ยดชนิดที่ว่าเหมื อนยิ่ งกว่าตั วจริงเสี ยอีก

ซึ่งจากก รณีมีคลิป หนุ่มคนหนึ่งขึ้นเวทีในผั บ แล้วมาแ ย่งไ มค์จากมื อนักร้ องระหว่ างที่ว งกำลั งโ ชว์ และแ ย่งเบสจากมื อเบสมาเล่ น จ นกล ายเป็นกระแ สวิพ ากษ์วิจ ารณ์ในโล กโ ซเชี ยล ทำให้หนุ่มคนดังกล่ าวต้ องออ กมาโพสต์คลิปต อบโ ต้ชาวเน็ตถึงประเ ด็ นดังกล่ าวในสัปดาห์ที่ผ่ านมา

ล่าสุดในร ายการ โ หนกระแ ส ก็ได้เชิญทั้งสองฝ่ ายมาชี้แจง โดยทางด้ าน แดนนี่ หนุ่มที่ขึ้นไปแ ย่งไ มค์นักร้ อง ยอ มรับผิ ดว่า ในวันเ กิ ดเ หตุตนดื่ มมากไป ด้วยความที่เคยเล่ นดนตรี เคยร้ องเพลงอยู่ที่ร้ านของตั วเองมาก่ อน พอทางวงเล่ นเพลงที่ชอบ ก็เลยขอขึ้นไปร้ อง แต่ก็ยอ มรับว่าเป็นการ “ขอแบบไม่ได้ขอ” นะครับ

ทางด้าน หนุ่ม กร รชั ย หลั งเป็นตั วกล างให้ส องฝ่ ายได้เคลี ยร์กัน ยังได้ฝ ากถึงน้ องรั กอย่ าง แจ๊ ส ช วนชื่ น ขอให้ช่ วยทำการแสดงคั ฟเว อร์เห ตุก ารณ์นี้ด้วย ซึ่งตนรอช มอยู่นะครับ

งานนี้ทำเอา หนุ่มแ จ๊ส ถึงกับโพสต์ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตั วว่า “มีให้คั ฟเว อร์แ ย่งไ มค์มาเพิ่มอีกแล้ว ตั้งแต่โ ดดน้ำแล้วนะหนุ่ม!” จากนั้น หนุ่ม กร รชั ย ก็ได้เข้ามาต อบคอ มเม นต์ว่า “ทำเพื่อพี่ได้ไ หม? คำเดียว!” ซึ่ง หนุ่มแ จ๊ส เองก็รับป ากว่า “เสมอ5555555

เรียกได้ว่า หนุ่มแ จ๊ส เจ้ าของฉ าย า คั ฟเว อร์เหมือนทุกคน ยกเว้ นตั วเอง ออ กมารับป ากขนาดนี้แล้ว แฟ น ๆ รอช มกันได้เลยจ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รายการ โ หนกระแ ส และ FB: Padung Songsang