แพทริเ ซีย กู๊ด เผ ยเรื่ องเดียวที่ส ามีขอหลั งแต่ งงาน

แพทริเ ซีย กู๊ด เผ ยเรื่ องเดียวที่ส ามีขอหลั งแต่ งงาน

เรียกว่าเป็นนางเอ กอีกคนหนึ่งที่เข้าสู่ว งการบันเทิงมาตั้ งแต่อายุยังน้ อย ทำให้เราได้เห็นผลงานของเธอในหล ากหล ายบ ทบ าท สำหรับนางเอ กสาว “แพทริเซี ย กู๊ด” ที่ล่าสุดเธอได้ตั ดสิ นใ จแต่ งงานกับนักธุ รกิ จหนุ่ม “โน้ต วิเ ศษ” ซึ่งต้ องบอ กเลยว่า ชีวิ ตหลั งแต่ งงานของคู่นี้ สวี ทหว านมากขึ้นกว่ าเดิ มอีก

ล่าสุด สาวแพทริเซีย ได้ออ กมาเปิ ดใ จในร ายการ 3 แซ่ บ ว่า ไม่เคยตั้ งเป้ าว่า จะแต่ งงานอายุ 25 ปี แต่คิ ดว่ามีความรั กก็อย ากแต่ งงาน

พร้อ มเล่าโ มเม นต์ที่ หนุ่มโน้ต ขอแต่ งงานในทริ ปต่ างประเทศด้วยความพย าย ามอย ากจะเซ อร์ไพ รส์หล ายรอบ จ นสุดท้ ายก็เซ อร์ไพ รส์ขอแต่ งงานได้สำเ ร็จ ทำเอ า สาวแพทริเซีย น้ำต าไ หล ส่วนชาวต่ างช าติก็ร่ วมปร บมื อแสดงความยินดีกับทั้งคู่ไปด้วย

ส่วนเรื่องการปรั บตั วหลั งแต่ งงานนั้น สาวแพทริเซีย บอ กว่า ค่อนข้างเหมือนเดิม เพราะช่ วง CV อยู่ด้วยกันเย อะมาก ปรั บมาเยอะแล้ว แท บจะเหมือนเดิม

ยังคงไป ๆ มา ๆ กับครอบครั ว ไม่อย ากหั กดิ บไปเลย ค่อย ๆ ย้ ายเข้ามาทีละนิด ก็ดูแ ลกัน พี่เขาโ ตกว่าห นูเย อะ เขาจะดูแ ลห นูมากกว่าด้วยซ้ำ โ ช คดีมาก เขาทำอาห ารเก่ งมาก

ส่วนเรื่ องที่ต้ องปรั บตั วกันเยอะที่สุด น่าจะเป็นเรื่ องแ อร์ เพราะเขาชอบอยู่ที่หน าว ๆ แต่ห นูขี้หน าว หรือเขาชอบเปิ ดไ ฟ เปิดไ อแพดเวล าจะนอน แต่ห นูชอบอะไรมื ด ๆ เงี ยบ ๆ

เรื่องมีลู ก ก็พร้อ ม คุยกันอยู่แล้วก่ อนแต่ ง ที่บ้ านของเราสองคนก็เชี ยร์กันอยู่แล้ว หวั งว่าจะมีข่าวดี ถ้ามีแล้วจะบอ ก ผู้ชายหรือผู้หญิ งก็ได้ไม่ติ ด ปล่ อยไปต ามธร ร มช าติ

โดยมีบางช่ วงบางต อนที่ สาวแพทริเซีย ได้เล่าถึง หนุ่มโน้ต ว่า เรื่องเดียวที่ส ามีขอหลั งแต่ งงาน คือ ให้ขยั นทำงาน จะได้มีเ งิน มีอะไรเป็นของตั วเอง ซึ่งเรารู้สึ กว่า เราโ ชคดี ที่เขาไม่ได้ให้เราอยู่แต่บ้ าน ซึ่งเราชอบทำงานตรงนี้

เรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารั กมาก ๆ บอ กเลยว่าบร รด าแฟ นคลั บต่ างตั้ งหน้ าตั้ งต ารอให้มีเจ้ าตั วเ ล็ กไว ๆ จะได้ส มใ จของทั้งคู่นั่นเองจ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ร ายการ 3 แซ่ บ และ IG: patriciagood