วิว าห์ล่ ม อาไท เลิ กแฟ นส าวกว่า 4 เดื อนแล้ว

วิว าห์ล่ ม อาไท เลิ กแฟ นส าวกว่า 4 เดื อนแล้ว

หากจะพูดถึงนักแสดงตล กในว งการบันเทิงไทยที่เห็นหน้ ากันมาตั้งแต่ยังเ ด็ ก เชื่ อว่าหล ายคนคงจะคุ้นหน้ าคุ้นต า “อาไท กลมกิ๊ ก” ที่ต อนนี้กล ายเป็นนักแสดงตล กรุ่นใหม่ที่ฝีมื อไม่ธร ร มดา เพราะด้วยสไ ตส์การเล่นมุ กที่เป็นเอ กลั กษณ์ ทำให้หล ายคนชื่นช อบผลงานการแสดงของเจ้ าตั วเป็นอย่ างมาก

ก่ อนหน้ านี้เราจะเห็น อาไท ออ กมาเปิ ดตั วแฟ นสาวอย่าง “น้องหมิว” ออ กสื่ อไปแล้ว ซึ่งทั้งคู่เคยค บกันและเลิ กกันไปเมื่อ 7 ปีก่อน แต่ก็กลั บมาค บกันใหม่อีกรอบ

คนนี้ถึงขั้ นจริงจัง คิ ดถึงอนาค ตด้วยกัน ทั้งการแต่ งงาน มีเ บบี๋ ขณะที่ในอินสต าแกร มของทั้งคู่ก็มีแต่โ มเม นต์หว าน ๆ ให้ได้ชมอยู่ตลอ ด

แต่ล่าสุด อาไท ก็ได้มาอัปเดตสถ านะหั วใ จ พร้อ มยอ มรับผ่ านร ายการ คุยแซ่ บ SHOW ว่าต อนนี้ได้เลิ กร ากับแฟ นคนปัจจุบันมากว่า 4 เดือนแล้ว สภ าพจิ ตใ จต อนนี้โอเค พอได้เป็นเพื่อนก็รู้สึ กดีไปอีกแบบ เราคุยกันชัดเจ นว่า ถ้าค บต่อไปก็ทะเล าะกันเรื่ อย ๆ เราไม่น่ามีความสุ ขหรอ ก

สุดท้ ายจึงตั ดสิ นใ จเลิ กกันดีกว่า ก็ต่ างทำหน้ าที่ของกันและกัน มีสังค มของกันและกัน ส่วนสถ านะหั วใ จต อนนี้ก็มีเพื่อน ๆ ที่ค อยปล อบ ค อยพูดคุยด้วย อยู่คนเดียวมันเหง า แต่ก็ยังไม่ได้มีสาว ๆ พูดคุยด้วยเป็นพิเศ ษ ช่ วงนี้ถ้ารู้สึ กว่ารั กใครแล้ว ก็จะมุ่ งมั่ นจี บทันที

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ทั้งคู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะเลิ กกันไปแล้ว แต่ก็เชื่ อว่าความหวั งดี ๆ ยังคงมีให้กันอยู่เสมอนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รายการ คุยแซ่ บ SHOW