ช าวโ ซเชี ยลย้ อนโพสต์ พอลล่ า เทเลอร์ ก่ อนประก าศเลิ กส ามี

ช าวโ ซเชี ยลย้ อนโพสต์ พอลล่ า เทเลอร์ ก่ อนประก าศเลิ กส ามี

เป็นอีกหนึ่งสมาชิกสาวส วยแ ก๊ งนางฟ้ าที่มีแฟ น ๆ ติ ดต ามอยู่ไม่น้ อย สำหรับนักแสดงสาว “พอลล่ า เทเลอร์” ที่ถึงแม้พั กหลั งจะขอพั กรับงานในว งการบันเทิง เพื่อทุ่ มเ ทเวล าให้กับลู ก ๆ ทั้งสามคน แต่ถึงอย่ างนั้นเธอก็ไม่ลื มที่จะอัปเดตภ าพความน่ารั กส ดใ สให้แฟ น ๆ ได้ติ ดต ามอยู่เสมอ

ล่าสุด สาวพอลล่ า ก็ได้ออ กมาประก าศเลิ กร ากับส ามีนักธุ รกิ จลู กครึ่ งฮ่ องก ง-อังกฤษ เอ็ดเวิร์ด บัทเทอรี่ ในไ อจีสต อรี่ส่วนตัว @paulataylorbuttery ว่าได้สิ้ นสุ ดสถ านะส ามีภร รย า เหลื อเพี ยงแค่หน้ าที่พ่อแ ม่ของลู ก ๆ ทั้งสามคนเท่ านั้น หลั งแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่ วมกันกว่า 12 ปี

งานนี้ชาวโ ซเชี ยลต่ างย้ อนไปดูโพสต์เก่ าเมื่อ 2 วันก่ อนของ สาวพอลล่ า ที่ได้เผ ยข้อความเป็นภาษาอังกฤษใ จความว่า “ด วงต าที่แ ท้จริง รับรู้ถึงการโ กห กที่แ ท้จริง

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ทั้งคู่ทำหน้ าที่พ่อและแ ม่ของท าย าททั้ง 3 คนอย่ างดีที่สุดนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: paulataylorbuttery