ปันปัน สุทัตต า กับลุ คไปเชี ยร์บอลไทย ทำหล ายคนโ ฟกั สผิ ดจุ ด

ปันปัน สุทัตต า กับลุ คไปเชี ยร์บอลไทย ทำหล ายคนโ ฟกั สผิ ดจุ ด

เรียกว่าเป็นการแข่ งขั นฟุ ตบอลนัดชิ งช นะเลิ ศที่แฟ นบอลชาวไทยให้ความส นใ จกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเกมส์ระหว่ าง ทีมช าติไทย กับ ทีมช าติเวี ยดนาม โดยงานนี้นักแสดงสาว “ปันปัน สุทัตต า” ก็ได้ค วงแข นเพื่อนสนิ ทอย่ าง “มุ ก วรนิษฐ์” ไปเชี ยร์ทีมช าติไทยติ ดข อบสนามเช่นกัน

โดย สาวปันปัน เป็นท าย าทมหาเศร ษฐีถ่ านหิ น ซึ่งหล ายคนชื่ นช อบเธอทั้งจากฝีมื อการแส ดง และ ไล ฟ์สไ ตล์ส่วนตั วของเธอ ทำให้มีแฟ นคลั บติ ดต ามอินสตาแกร มของเธอสูงถึง 8.3 ล้ านคนเลยทีเดียว

ล่าสุด สาวปันปัน ก็ได้ค วงแข นเพื่อนรั กอย่ าง สาวมุ ก ไปช มการแข่ งขั นฟุตบอล AFF นัดชิ งช นะเลิ ศ ที่สนามกีฬาธร ร มศาส ตร์ ศู นย์รั งสิต กับลุ คที่ต้ องบอ กเลยว่า หนุ่ม ๆ ที่ได้นั่งอยู่ใกล้ ๆ เธอ ต้ องมีห ลุ ดโ ฟกั สจากเกมส์ในสนามอย่ างแน่นอน เรียกว่าข าวอ อร่ ามากจ้า

อย่ างไรก็ถือว่าเป็นสีสั นของแฟ นบอลชาวไทย ที่มีก องเชี ยร์ส วยไม่แ พ้ช าติใดในโล กนะจ้า

ขอบคุณภาพจาก IG: punpun_sutatta