พอลล่ า ประก าศเลิ ก เอ็ ดเวิร์ด ปิ ดฉ ากชีวิ ตคู่กว่ า 12 ปี

พอลล่ า ประก าศเลิ ก เอ็ ดเวิร์ด ปิ ดฉ ากชีวิ ตคู่กว่ า 12 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่ าวให ญ่ที่ทำเอาหล ายคนแท บไม่เชื่ อเลยก็ว่าได้ สำหรับคู่ของนักแสดงสาว “พอลล่า เทเลอร์” กับส ามีนักธุรกิ จหนุ่ม “เอ็ ดเวิร์ด บัทเทอรี่

ที่ล่าสุด สาวพอลล่า ก็ได้ออ กมาประก าศยุติความสั มพั นธ์แบบส ามี-ภร รย ากันแล้ว เหลื อเพียงแค่สถ านะเพื่อนและพ่อแ ม่ของลู ก ๆ ทั้งสามคนเท่ านั้น

โดย สาวพอลล่า ได้ออ กมาประก าศให้แฟ นคลั บได้ทร าบผ่ านอินสตราแกร ม @paulataylorbuttery ว่า ได้เลิ กกับ เอ็ ดเวิร์ด บัทเทอรี่ แล้ว ยุติชีวิ ตคู่ที่ใช้เวล าร่ วมกันมานานกว่า 12 ปี

โดยเธอได้โพสต์ข้อคว ามไว้ว่า “วันนี้ พอลล่า อย ากจะบอ กทุกคนว่า เอ็ ด กับ พอลล่า ไม่ได้อยู่ในสถ านะส ามีภร รย ามาสั กระยะแล้วนะคะ แต่ความรั กในความเป็นเพื่อน และความเป็นพ่อและแ ม่ของเ ด็ กๆ ยังคงอยู่ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใ จและเป็นกำลั งใ จให้ครอบครั วเร าเสมอนะคะ

อย่ างไรก็ขอส่งกำลั งใ จให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะ เชื่ อว่าความรั กและความห่ วงใ ยที่มีต่ อลู ก ๆ ก็ยังคงเหมื อนเดิ มเสมออย่ างแ น่นอน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: paulataylorbuttery