ช าวโ ซเชี ยลคอ มเม นต์อย ากให้ หนุ่ม ศรร าม กับ กุ้ งพล อย กลั บมาเป็นครอ บครั วอีกครั้ ง

ช าวโ ซเชี ยลคอ มเม นต์อย ากให้ หนุ่ม ศรร าม กับ กุ้ งพล อย กลั บมาเป็นครอ บครั วอีกครั้ ง

เป็นอีกหนึ่งครอบครั วที่มั กจะอยู่ในก ระแ สอยู่เสมอ เพราะหล ายคนก็ยังคงอย ากจะให้ทั้งคู่กลั บมาอยู่ด้ วยกันอีกครั้ ง สำหรับคู่ของซ ามูไ รพ่อลู กอ่ อน “หนุ่ม ศรร าม” กับ “กุ้ งพล อย กนิษฐริ นทร์” ที่เผ ล อแ ป๊ บเดียวลู กสาวสุ ดที่รั กอย่ าง น้องวีจิ ก็เข้ าสู่วั ย 4 ขวบแล้ว

ซึ่งในช่วงหลั งมานี้เรามั กจะได้เห็ นโ มเม นต์น่ารั ก ๆ ระหว่างลู กสาวกับคุณแ ม่อยู่เป็นประจำ เพราะ คุณพ่อหนุ่ม ให้คุณแ ม่เจอลู กสาวได้เดือนละ 2 ครั้งนั่นเอง

โดยต อนนี้ หนุ่ม ศรร าม ก็ได้ส่งลู กส าวตั วน้ อยเข้าโ รงเรี ยนชั้นเตรี ย มอนุบ าลเป็นที่เรี ยบร้อย โดยมีความตั้งใ จให้ลู กได้เรี ยน 2 ภาษาอีกด้วย

ล่าสุดทำเอาแฟ นคลั บดีใ จกันถ้ วนหน้ า หลั งได้เ ห็นโ มเม นต์ครอบครั วอยู่ด้วยกันพร้อ มหน้ าพร้อ มต า แถ มยังได้ช่ วยกันดูแ ล น้องวีจิ ที่ไม่สบ ายอยู่ที่โ รงพย าบ าลอีกด้วย

ซึ่งจากที่ได้ดูคลิปนี้ไปแล้ว เหล่ าบร รดาแฟ นคลั บต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณว่า อย ากให้กลั บมาเป็นครอบครั วกันอีกครั้ ง และอีกมากมาย อาทิ ขอให้กลั บมาเป็นครอบครั วอีกครั้ งนะคะ , เป็นภ าพที่ดีต่ อใ จมากค่ะ เป็นกำลั งใ จให้เสมอนะคะ น้องวีจิดูมีความสุ ขมากค่ะ

ขอให้ครอบครั วกลั บมาเป็นเหมื อนเดิมเร็ว ๆ นะคะ , ไม่มีใครรั กลู กเท่ าพ่อแ ม่ ดูแล้วน้ำต าไ หล , ดีใ จจังเลยค่ะ ได้เห็นภ าพนี้อีกครั้ งนึง , รับรู้ถึงความเป็นครอบครั วเลยค่ะ อบอุ่ น วีจิเองก็คงรับรู้ถึงความรู้สึ กนี้เช่ นกัน เป็นต้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ขอให้ น้องวีจิ กลั บมาสุ ขภ าพแ ข็ งแ รงเร็ว ๆ และ เป็นเ ด็ กดีของคุณพ่อคุณแ ม่นะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: mama.veeji