ไ อซ์ อภิษฎา เผ ยภ าพ น้องเลอา ได้กลั บบ้ านแล้ว ส ามีจัดเตรียมต้ อนรับอย่ างอ บอุ่ น

ไ อซ์ อภิษฎา เผ ยภ าพ น้องเลอา ได้กลั บบ้ านแล้ว ส ามีจัดเตรียมต้ อนรับอย่ างอ บอุ่ น

เรียกได้ว่ากล ายเป็นคุณแ ม่ป้ ายแ ด งเต็มตัวแล้วสำหรับนักแสดงสาว “ไ อซ์-อภิษฎา เครือคงค า” หลั งจากที่เฝ้ าทะนุถ นอ มสาวน้อยมานานกว่า 9 เดือนเต็ม ก็ได้ให้กำเ นิ ดลู กสาวรับต้นปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มกร าคม ที่ผ่ านมา

โดย สาวไ อซ์ ตั้งชื่อลู กสาวสุดที่รั กว่า “น้องเลอา” หน้ าต าน่ารั กมาก ๆ เลยทีเดียว โดยมีคุณส ามีชาวฝรั่ งเศ สอยู่ข้ างก ายไม่ห่ าง ท่ ามกล างความยินดีจากเพื่อน ๆ ร่วมว งการ และแฟ นคลั บจำนวนมาก

ล่าสุด สาวไ อซ์ ก็ได้โพสต์ภ าพการต้ อนรับลู กสาวตั วน้อยกลั บบ้ านลงในไ อจีสต อรี่ @apitsada พร้อ มระบุว่า “Welcome home from Papa

ซึ่งได้จัดเตรี ยมสถ านที่สุดน่ารั กไว้ต้ อนรับลู กสาวอย่ างอบอุ่ น มีทั้งดอ กไ ม้ส ดในอ่ างอ าบน้ำ แถ มยังมีกลี บกุหล าบโ รยไว้ทั่วอ่ าง รวมไปถึงลู กโ ป่ง ตุ๊ กต าห มี สุดน่ารั ก

โดยทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าส ามีของ สาวไ อซ์ นั้นได้จัดเต็มทุกอย่ างเพื่อลู กสาวเลยล่ะค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นโ มเม นต์น่ารั กอย่ างมากเลยทีเดียว

เรียกว่าถึงแม้ว่า สาวไ อซ์ จะยังไม่เ ปิดตั วส ามีออ กสื่ อ แต่ก็รู้เลยว่าทั้งรั กและทั้งเห่ อลู กสาวคนนี้มาก ๆ เลยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: apitsada