โตโน่ ภาคิน บ วชแล้ว  พร้อ มรับฉ าย าทางธร ร มเพ ราะมาก

โตโน่ ภาคิน บ วชแล้ว พร้อ มรับฉ าย าทางธร ร มเพ ราะมาก

เรียกว่าช่วงนี้ถือเป็นบุ คค ลที่อยู่ในกระแ สตลอ ด เพราะไม่ว่าจะทำอะไร ก็มักจะถู กพูดถึงอยู่เส มอ สำหรับนักร้ องหนุ่ม “โ ตโน่ ภาคิน” ที่มีท่ าเต้ นสต าร์ทรถมอเต อร์ไ ซด์เป็นเอ กลั กษณ์ประจำตัวไปแล้ว และก่ อนหน้ านี้ก็ยังมีภ ารกิจว่ ายน้ำข้ ามโ ขง หาเ งิ นบ ริจ าคช่ วยโ รงพย าบ าลทั้งฝั่งไทยและล าว ซึ่งก็ได้ยอ ดบริจ าคเกิ นค าดอีกด้วย

ล่าสุด หนุ่มโตโน่ ก็ได้เตรีย มตั วเข้าสู่ร่ มกาส าวพั สตร์ ซึ่งเจ้ าตั วเผยว่า เตรีย มตัวบ วชในวันที่ 9 ม.ค. นี้ แต่จะบิ นไปก่ อน ที่จังหวัดนครพน ม ตั้งใ จบ วช 7 วัน จะอยู่ที่วั ดพระธ าตุพน ม 3 วัน และข้ ามไปจำวั ดที่ฝั่งล าว สาเหตุที่ต้ องไปบ วชที่นั่น เพราะอย ากต อบแท นบุ ญคุณทุกคน

และได้ทำพิธีรำบ วงสร วงถว ายพญ าศรีสั ตน าคราช เพื่อความเป็นสิริม งค ล บริเวณล านพญ าศรีสั ตตน าคราช ก่ อนจะเข้าพิธีป ลงผ มน าค ที่วัดพ ระธ าตุพน มวรมหาวิห าร อ.ธ าตุพน ม จ.นครพน ม ง านนี้มีคณะนางรำกว่า 200 ชีวิ ต ที่ได้เข้าร่วมขบวนรำถว ายในครั้ งนี้ด้วย

โดยมี คุณแ ม่น้ อย สุดลมโ ชย และ ณิชา ณัฏฐณิชา แฟ นสาว รวมถึงครอบครั วและเพื่อนสนิ ท เดินทางมาร่ วมพิธีด้วย ซึ่งในเวลา 15.09 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2566 ก็ได้เข้าพิธีข ริ บผม และ ป ลงผ มน าค พร้อ มเข้าพิธีบ ายศ รีสู่ขวั ญน าคต ามประเพณี

โดยได้รับฉ าย าว่า “สุทธิสัทโธ” แปลว่า ผู้มีจิ ตบริสุ ทธิ์ ส่วนพิธีอุปสมบทได้จัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราค ม 2566 งานนี้แฟ นคลั บต่ างขอร่ วมอนุโ มท นาบุ ญกับการบ วชของ หนุ่มโตโน่ ในครั้ งนี้กันอย่ างล้ นหล ามเลยทีเดียว

อย่ างไรก็ขอร่ วมอ นุโ มท นาบุ ญกับการบ วชในครั้ งนี้ และขอให้มีแต่สิ่ งดี ๆ เข้ามาในชีวิ ตต่อไปนะคะ

ขอบคุณภาพจาก mootono29 และ molnaka_