ออย ธนา โพสต์ภ าพข าวดำ หลั งยุติความสั มพั นธ์กับเ มี ยเมื่อปีที่เเล้ว

ออย ธนา โพสต์ภ าพข าวดำ หลั งยุติความสั มพั นธ์กับเ มี ยเมื่อปีที่เเล้ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รั กที่ดูเหมือนว่าจะมีปั ญห ากันมาอย่ างย าวนาน สำหรับคู่ของ “ออย ธนา” กับอดี ตภร รย าอย่ าง “เธอ รวรีย์” ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ออ กมาบอ กถึงความสั มพั นธ์ระหว่ างกันอย่ างชัดเจน ว่าได้เลิ กกันแล้วหรือเพียงแค่มีปั ญห ากันเท่ านั้น

โดยหลั งจากที่เราไม่เห็นทั้งคู่ถ่ ายภาพร่วมเฟร มกันเป็นเวลานาน รวมถึงยังมีการโพสต์ข้อความเศ ร้ า ซึ่งภายหลั งทางด้ าน หนุ่มออย ก็ออ กมายอ มรับว่า มีปั ญห าและถ อยออ กมาคนละก้ าว

จ นในที่สุ ดทางด้ าน สาวเธอ ก็ได้ตั ดสิ นใ จครั้ งยิ่ งให ญ่ในชีวิตของคนเป็นแ ม่ ที่ขอเป็นคุณแ ม่เลี้ ยงเดี่ ยว หลั งปั ญห าชีวิตคู่ไม่ร าบรื่ น แม้จะพย าย ามเปลี่ ยนแป ลงมานานแล้วก็ต าม

ล่าสุด หนุ่มออย ได้ออ กมาโพสต์ภ าพโท นข าวดำลงในอินสตราแกร ม oilthana ซึ่งเป็นภาพที่ตัวเองนั่งหั นหลั งกำลังมองไปที่เ เม่น้ำ พร้อ มเเคปชั่นว่า “สักวัน เราจะลืมทุกอย่าง

ท่ ามกล างแฟ นคลั บและบร รด าเพื่อนพี่น้องในวงการที่ต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลั งใ จมาให้ หนุ่มออย กันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น โล กไม่ได้ใ จร้ ายนะคะ อย่ างน้ อยโล กก็สร้ างพว กเรา FC มาค อยให้กำลั งใ จพี่ออยค่ะ เดี๋ยวมันจะผ่ านไป พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว

ไม่ใช่ทุกปั ญห าที่จะมีทางออ ก แต่วันนึงเราจะแ ข็ งแก ร่ งกับมัน ดุดั นอย่ างไม่เกร งใ จใครนะคะ , พี่อย ากจะบอ กว่า คนเราไม่มีใครส มหวั งทุกสิ่งและผิ ดหวั งทุกสิ่ง ต้ องเข้ มแ ข็ งและมองไปข้างหน้ า กำหนดตั วเองให้มีเป้ าหม าย เป็นต้น

อย่ างไรก็ขอส่งกำลั งใ จให้ หนุ่มออย ก้ าวผ่ านเรื่องร าวต่ าง ๆ และทำหน้ าที่พ่อให้ดีที่สุดนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: oilthana