ถู กใ จชาวโ ซเชี ยล! เอ็ม บุษร าคั ม โพ สต์หนึ่งในเป้ าหม ายชีวิ ตปี 2023

ถู กใ จชาวโ ซเชี ยล! เอ็ม บุษร าคั ม โพ สต์หนึ่งในเป้ าหม ายชีวิ ตปี 2023

เชื่อว่าหลายคนก็มักจะตั้งเป้าหมายชีวิตในช่วงปีใหม่ของทุกปีว่า ปีนี้ตนเองอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จบ้าง เช่นเดียวกับ “เอ็ม-บุษราคัม วงษ์คำเหลา” ลูกสาวตลกชื่อดัง “เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา” หรือ “หม่ำ จ๊กมก” ที่ได้โพสต์เป้าหมายชีวิตของตนเองในปี 2023 ไว้เช่นเดียวกัน

โดย สาวเอ็ม ได้โพสต์เป้าหมายในปี 2023 ไว้ทั้งหมด 26 ข้อ ลงในอินสตาแกรม emmeemm พร้อมข้อมความว่า “Life Goal ในปี 2023 นี้

1.ใส่ใ จตั วเองให้มากขึ้น แ คร์คนอื่นให้น้อยลง

2.คิดทุกคำที่จะพูด ไม่พูดทุกคำที่คิด

3.หั นมาปกป้ องหั วใ จตั วเองจากพิ ษของวาจา

4.ปล่ อยมื อคนที่ทำอย่ างไรเค้ าก็ไม่มีทางเห็นคุณค่ าในตั วเรา

5.ใครปฏิบั ติกับเรายังไง เราปฏิบั ติต่ อเค้ าเฉ กเช่นเดียวกัน (Fair Game)

6.มองเห็นข้อความดีดีให้มากขึ้น ละเล ยข้อความแ ย่ ๆ ให้น้อยลง

7.เลือกท านอาห ารให้ดี ใส่ใ จสุ ขภาพ

8.รู้จักยินดีกับผู้อื่น หยุ ดยิ นร้ ายกับผู้อื่น

9.หมั่ นตร วจสุขภาพร่ างก ายทุกปี

10.ต้ องจำไว้เสมอ เราไม่มีบุ ญคุณต่อลู ก และลู กไม่มีบุ ญคุณต่อเรา

11.รู้จั กตั วเองให้ท่ องแ ท้ในทุกมุ ม ไม่ใช่รู้เรื่ องคนอื่นทุกเรื่ อง

12.เมื่อไห ร่ที่อยู่ในสถ านก ารณ์คนกล าง จงรับฟั งเท่ านั้น อย่ าแนะนำเด็ ดข าด เค้ าดีกันเราก็คือ คนอื่น หรือ ห มา ดีดีนี่ละ

13.ทบท วนตัวเองทุกครั้ งที่มีคนติเตี ย นเรา เราไม่ดีจริงหรือเปล่ า ? เราเป็นแบบนั้นจริง ๆ ไหม ?

14.มีสติกับทุกเห ตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้นในชีวิต

15.Life Balance ให้ดี หน้ าที่แ ม่ไม่ต ก หน้ าที่เมี ยไม่บ กพร่ อง หน้ าที่การงานไม่เสี ยห าย ใช้ชีวิตให้มีความสุ ข

16.ห่ างไ กลคนพูดจาแ ง่ล บ ทั บถ ม โ อ้อ วด

17.ไม่เ ก็บคำเห น็ บแ น ม แ ซะแ ซง แ ขว ะ จิ ก กั ด มาเป็นไ ฟสุ มใ จ

18.ทำงานหาเงิ นให้ได้เยอะ ๆ ความจ นมั นน่ ากลั ว

19.เรื่องทุกเรื่อง ย่อ มมีสองด้ านเสมอ อย่าฟังความข้างเดียว

20.มองข้ ามคนอค ติ หั นมาสนใ จคนที่มีทัศนคติที่ดี

21.ให้ใ จใครแล้วไม่ได้คื น ก็ไม่ต้ องให้เค้ าแล้ว

22.อย่ าให้ความใ จดีของเราย้ อนมาทำร้ ายเราเอง

23.รู้จั กให้อภั ย ให้โอกาส ให้เวลา

24.อย่ าไปเสี ยน้ำต า เสี ยเวลาให้กับคนที่ไม่มีทางรั กเรา

25.คนล้ มให้โอ บอุ้ มและโ อบกอ ด ไม่ใช่เหยี ย บย่ำให้จ มดิ น เราไม่รู้หรอ กว่า วันไหนเราจะเป็นฝ่ ายล้ มบ้ าง

26.อย่ าร้ องขอกำลั งใ จจากคนที่ไม่เคยคิดจะสนับสนุนเราตั้งแต่แร ก

เรียกว่าก าลเวลาและประส บก ารณ์จะช่ วยให้บทเรียนในแต่ละข้อของชีวิ ต ซึ่งอาจจะเป็นประโย ชน์กับผู้อ่ านไม่มากก็น้อยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: emmeemm