อั้ ม พัชร าภ า ไม่จำเป็นต้ องมีผู้ช าย ก็มีส มบั ติกว่า 100 ล้ าน

อั้ ม พัชร าภ า ไม่จำเป็นต้ องมีผู้ช าย ก็มีส มบั ติกว่า 100 ล้ าน

เรียกว่าเป็นซุปตาร์สาวตัวแ ม่ที่ส วยคร บเครื่ องจริง ๆ สำหรับ “อั้ม พัชร าภา” ที่กำลังมีข่าวยุ ติความสั มพั นธ์กับอดีตแฟ นหนุ่ม “ไ ฮโ ซพก-ประธานวงศ์” ที่ค บหากันมานานเกื อ บ 5 ปี

แม้ว่าตอนนี้เรื่องความรั กของเธอจะยังไม่ส มหวั ง แต่เรื่องความส วยและการแสดงต้องถือว่าคร บเครื่ องจริง ๆ

แถ มยังมีเ งิ นทุนในบั ญชีมากเป็นอันดั บต้น ๆ ของว งการบันเทิ งอีกด้วย เพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไร ก็เป็นที่ส นใ จอยู่ตลอ ด

ไม่ว่าจะเป็นพรีเซ นเตอร์สิ นค้าอะไรหรือไปออ กอีเว้ นท์ที่ไหน ก็มั กจะมีแฟ นคลั บต ามไปให้กำลั งใ จ และสื่อม วลช นไปทำข่าวด้วยทุกครั้ ง

ถึงแม้อ ายุของ สาวอั้ม จะเข้าเลขสี่ไปแล้ว แต่ค่ าตัวของเธอในตอนนี้ ว่ากันว่าอาจจะสู งที่สุดในว งการเลยก็ว่าได้

ซึ่งจากการประเมิ นเบื้ องต้น ก็มีหล ายคนพย าย ามประเมิ ณทรั พย์สิ นของเธออยู่ที่ประมาณเก้าหลั กเลยทีเดียว

หากย้ อนกลั บไปประมาณสิบปีที่แล้ว จะมีนางเอ กสั กกี่คนที่มีค่ าตั วเมื่อไปออ กงานอีเว นท์ประมาณสองถึงสามแ สนต่อครั้ ง

ส่วนง านละครเ รทก็อยู่ที่ต อนละ สองแ สน ซึ่งละครแต่ละเรื่อง ก็มีประมาณยี่สิบต อนขึ้นไป

หากล องคำน วณดูแล้ว สาวอั้ม เล่นละครปีละ 1 เรื่อง ก็เพียงพอกับการใช้ชีวิตทั่วไปได้ 1 ปีแล้ว

นอกจากนี้เร ทค่ าตั วของเธอสำหรับงานพรีเซ็นเตอร์โ ฆษณาทั่วไปจะอยู่ที่ชิ้ นละประมาณแปดหลั กขึ้นไป โดยเฉลี่ ยปีหนึ่งมีเกือบสิบชิ้ น

แม้ว่า สาวอั้ม จะมีร ายได้มากแค่ไหน แต่เธอก็ไม่เคยลื มที่จะให้กลั บสังคม

ซึ่งเราก็มั กจะเห็นเธอทำบุ ญอยู่บ่ อยครั้ ง และแต่ละครั้ งก็ทำไม่ใช่น้อย ๆ เลย

เมื่อเปิ ดบ้ านของเธอเข้าไปจะพบว่า คือแห ล่ งรวมของส วย ๆ ง าม ๆ ที่ผู้หญิ งร้ อยทั้งร้ อยเห็นแล้วต้องชอบแน่นอน

แถ มยังมีรถสปอร์ตที่เธอใช้ไปทำงานอีกหล ายคันอีกด้วย

นอ กจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้ว สาวอั้ม ยังมีอสั งหาริมทรั พย์อีกพอสมควร ทั้งที่ดิ น และ คอนโ ด อีกหล ายแ ห่ง

ซึ่งเธอยังมองก ารณ์ไกล วางแผนอนาค ต เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเธอหั นหลั งให้กับวงการบันเทิง สิ่งเหล่ านี้จะทำให้เธอสบายไปตลอ ด

นับว่าเป็นซุปตาร์ที่ทั้งส วย ทำงานเก่ ง ใ จบุ ญ แถ มยังวางแผนอนาค ตให้ตัวเองไว้แล้วด้วย เรียกว่าสมบู รณ์แบบจริง ๆ ค่า