เอ ศุภชัย เล่ าวินาที อั้ ม พัชร าภา เห็ นโพสต์ของ  ไ ฮโ ซพก

เอ ศุภชัย เล่ าวินาที อั้ ม พัชร าภา เห็ นโพสต์ของ ไ ฮโ ซพก

เรียกว่ากำลังเป็นเรื่องร าวที่หล ายคนให้ความส นใ จกันอย่ างต่อเนื่ อง จากกรณีที่ “ไ ฮโ ซพก” ออ กมายอ มรับว่า ได้ยุ ติความสั มพั นธ์กับซุปตาร์สาว “อั้ ม พัชร าภา” แล้วจริง ซึ่ง หนุ่มพก ได้โพสต์ผ่ านไอจีสตอรี่ pokphornprapha

โดยระบุว่า ผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่ อยสบ ายใจจึงตั ดสิ นใ จเสริ มเรื่ องร าวให้นิดนึงนะครับ ต อนนี้ผมเห็นหล ายบุคคลได้โ ดนโ ยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออ กมาอธิบ ายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัว ผมรู้สึ กไม่ดีที่ต้ องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ ยวอะไรด้วยเลยต้ องมาเดื อ ดร้ อน เพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราค บกันมา ผมไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออย ากมีมือที่ส าม

ด้วยความที่ คุณอั้ม เป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอด จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะนึง(หลังวันเกิดนิดนึง)ด้วยเหตุผลของคนสองคน เกือบ 5 ปีที่ผ่านมา คุณอั้ม เป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมาตลอด เรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาที่สุข
และพยายามมาด้วยกันมาก จนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติ คุณอั้ม เสมอ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอด

โดยหนึ่งในสาวที่กำลังต กเป็นข่าวมือที่ส ามของคู่นี้ หนึ่งในนั้นคือ นักแสดงสาว “แมท ภีรนีย์” ที่ล่าสุดในอินสตราแกร ม mattperanee ก็ได้โพสต์ชี้แ จงเรื่องนี้เอาไว้ว่า จากข่าวที่เกิ ดขึ้น แมท ตั ดสิ นใ จว่าจะไม่เงี ยบ แต่จะชี้แ จงครั้ งเดี ยวทางนี้ เพื่อจะได้ฟังจากป าก แมท แบบคร บถ้ วนไม่ตั ดต่ อ และไม่แ ต่งเติ มเ พื่อให้เกิ ดความเข้าใ จผิ ดนะคะ

เรื่ องมีอยู่ว่า แมท ไปสั งสร รค์ปีใหม่ โดยไปกับเพื่อน ๆ ผจก. ไม่ได้มีการนัดกับ พี่พก แต่อย่ างใด เป็นกลุ่มเพื่อนแ ฮ งเอ าท์กันมานาน ทุกครั้ งที่ป าร์ตี้ ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอก็ต ามแต่โอกาส วันนั้นสิ่งที่เกิ ดขึ้น พี่พก ผ ายมื อขึ้นมา จะว่าเพื่อดูแ ลน้องก็ได้ ไม่ใช่การเดินจู งมื อหรือจั บมื อถือแข นกันแบบคนรั ก

ทั้งนี้ แมท คุยกับ พี่พก แล้วว่า เราต้ องยอ มรับในความไม่คิดเกิ น(เลย)ไปของเราสองคน จึงทำให้เกิ ดความเข้าใ จผิ ด อย่ าแ ก้ตัวตรงจุดนี้ แต่ขอแ ก้ไข เพื่อยอ มรับความผิ ดพล าด

เมื่อทร าบเรื่องว่า พี่อั้ม ไม่สบ ายใ จ แมท รีบส่งข้อความไปขอโ ทษและอธิบ ายในวินาทีนั้นเลย รวมถึงส่งแชทของ แมท กับ พี่พก ตั้งแต่แร ก เพราะคิดว่าอย่ างน้อยถ้าคนจะมีอะไรจริงต้องปร ากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุ ทธิ์ใ จค่ะ

ทั้งนี้ขออภั ยทุก ๆ ท่าน ที่เกี่ ยวข้ อง แมท เป็นห่ วงความรู้สึ กทุก ๆ ท่าน มันไม่ควรเกิ ดขึ้น แต่เมื่อพล าดแล้ว ขอแ ก้ไขแล้วปรั บปรุ งให้ถูกต้ องแทนการแ ก้ตัวค่ะ

ขอโ ทษจากใ จอีกครั้ ง และ ขอกรุ ณาไม่แ ต่งเติ มเ รื่องให้บ านปล ายใ หญ่โ ตนะคะ อย่ าลื มว่ามีหล ายคนต้ องบอ บช้ำขอบคุณค่ะ

ล่าสุด เอ ศุภชัย ผู้จัดการของ สาวอั้ม ก็ได้ออ กมาให้สัมภาษณ์ถึงเห ตุก ารณ์จั บมื อที่เ กิดขึ้นว่า ต้องบอ กว่าเรื่ องร าวที่เกิ ดขึ้น พี่อั้ม ทร าบมาจากคนที่อยู่ในเห ตุการณ์ และเป็นเพื่อน พี่อั้ม เองที่ไปเจอมา เรื่ องร าวที่ทร าบคือ ในคืนวันที่ 31 ธันวาค ม เพื่อนพี่อั้มไปงาน หลังจากที่กลั บมาจากงานบ้ าน พี่เอ

และก็ไปต่อในงานนั้นพอดี ซึ่งเขาเจอ จู งมื อกันไปตรงหน้ าห้ องน้ำ และจู งมื อไปในร้ าน ไม่ได้จู งมื อกันตลอ ดก็จริง แต่จู งมื อกันไปหล าย ๆ จุดในงาน ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิ ด เพราะต อนนั้นเขากับ พี่อั้ม ได้เลิ กกันแล้ว แต่มันเร็วไป แค่ 3 อาทิตย์เอง

สุดท้ ายเดี๋ยว พี่อั้ม คงออ กมาพูด เพราะเมื่อคืนที่เห็นโพสต์ของ คุณพก เขาก็ร้ องไ ห้เลยนะ ที่บอกว่ายุติความสั มพั นธ์แล้วอ่ะ คือมันเร็วมาก เข้าใ จใช่ป่ะ

ส่วนประเ ด็ นที่ แมท ได้ชี้แจงว่า ติ ดต่ อกับ อั้ม ทันที หลั งจากมีคลิปที่เล่น ๆ กันออ กไป จึงมีการโทรมาพูดคุย เพื่อแสดงความบ ริสุ ทธิ์ใ จจริง แต่คือมีการจั บมื อถือแข นในงานจริง

แต่ถ้าถ ามความรู้สึ กของ อั้ม ต อนนั้นที่เห็นภาพ ก็ต้ องบอกว่า ช็ อ กนะ ถ้าเป็นคนนี้ แต่ไม่ได้ฟั นธ งนะว่าเป็นเขาหรือเปล่ า ซึ่งก็ต้ องรอดูกันต่อไป ทาง พี่อั้ม ก็มองว่าเป็นความรู้สึ กดี ๆ ที่เคยดูแ ลกัน แต่ถ้าเขาจะมีใครใหม่ก็ไม่เป็นไรเลย

หวั งว่าเรื่ องร าวต่ าง ๆ จะจ บลงด้วยดี และเคาร พการตั ดสิ นใ จของทั้งสองฝ่ ายนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: pokphornprapha , mattperanee , a_supachai1 และ aum_patchrapa