ไ ม่โส ดแล้ว! เปิ ดว าร์ป แฟ นใหม่ โจอี้ บอย ส วย หุ่ นดี ดีก รีเ ริ่ ด

ไ ม่โส ดแล้ว! เปิ ดว าร์ป แฟ นใหม่ โจอี้ บอย ส วย หุ่ นดี ดีก รีเ ริ่ ด

เรียกว่าเป็นแร็ ปเป อร์ชื่อดังของเมืองไทยที่โส ดมานานกว่า 5 ปีแล้วอย่ าง “โจอี้ บอย” แถ มยังไม่เคยลงรูปคู่กับสาวคนไหนเลย ล่าสุดในอินสตราแกร ม joeybangkokboy ก็ได้ลงรูปคู่กับสาวคนหนึ่ง ซึ่งทางแฟ นคลั บต่ างค าดว่า น่าจะเป็นแฟ นสาวคนใหม่ของ หนุ่มโจ้ แน่นอน

ซึ่งจากการส่ องไ อจีของสาวคนนี้ ปร าก ฎว่าแอ คเค้ าท์ของเธอ หนุ่มโจอี้บอย ได้ก ดติ ดต ามและก ดไ ลก์ให้อยู่หล ายโพสต์ รวมถึงมีรูปคู่แอ บซ่ อนอยู่ในไ อจีของเธออยู่ 1 รูปด้วย เป็นอันชั ดเจ นว่า เธอคนนี้แหละ คือ คนที่เป็นแฟ นกับ หนุ่มโจอี้ บอย นั่นเอง

โดยเธอคนนี้มีชื่อว่า “เตย” อ ายุน่าจะเลข 3 ต้น ๆ ค าดว่าน้อยกว่า โจอี้ บอย ไม่ต่ำกว่า 12 ปี เรียนจบมัธย มจากโ รงเรียนสต รีวิทย า 2 และจ บปริ ญญ าตรีจาก คณะวารส ารศ าสตร์และสื่อส ารม วลช น มหาวิทยาลั ยธร ร มศาสตร์ แถ มยังเคยได้รับทุ นการศึกษาในโ ครงการ American Field Service ของมู ลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับไลฟ์สไ ตล์ก็ดูลุ ย ๆ เหมือนกับ โจอี้ บอย ไม่ว่าจะกิจกรร มแอดเว นเจอร์ใด ๆ เธอเล่นได้หม ด รวมถึงชอบออ กกำลังก ายเป็นชีวิตจิ ตใ จ อีกทั้งยังร้ องเพลงได้อีกด้วย

เรียกว่าไม่ใช่แค่ส วย แต่โ ปรไ ฟล์และความสามารถของเธอยังหล ากหล ายอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: joeybangkokboy และ thertoey