บิ๊ กเอ็ ม เปิ ดใ จพร้อ ม คุณณวัฒน์ ยอ มรับ ผมถู กหล อ กใช้

บิ๊ กเอ็ ม เปิ ดใ จพร้อ ม คุณณวัฒน์ ยอ มรับ ผมถู กหล อ กใช้

เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแ สข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่ในต อนนี้ จากกรณีที่นักแสดงหนุ่ม “บิ๊ กเอ็ม กฤตฤ ทธิ์” ได้ออ กมายอ มรับผ่ านอินสตราแกร ม bigm_krittarit ว่า ตัวเองไม่ได้ถู กลอตเตอรี่ร างวัลที่ 1 จริง หลังจากที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศี ล” ออ กมาแ ฉบริษัท ห งษ์ท องฯ ว่าจัดฉ าก จ นกล ายเป็นประเด็ นโ ด่งดั งไปทั้งโซเชียล

ล่าสุดหากเข้าไปส่ องในไอจีของ บิ๊ กเอ็ม ปรากฎว่า โพสต์ที่เจ้ าตัวออ กมายอ มรับความจริง ได้ถู กล บออ กไปแล้ว แต่ได้โพสต์รูปสุนั ข พร้อ มกับข้อความว่า Happy New Year เพียงเท่านั้น

ต่อมา คุณณวัฒน์ ก็ได้ออ กมาไลฟ์ส ดพร้อ มกับ บิ๊ กเอ็ม โดย บิ๊ กเอ็ม เผ ยว่า ตนรู้สึ กเครี ย ดมาก พร้อ มยืนยั นว่า ตนเองไม่ได้ถู กลอ ตเตอรี่ร างวัลที่ 1 จริง ที่ผ่ านมาตนได้เ งิ นจากสปอนเซอร์ 1.5 แ ส นบ าท ในการจัดค อนเสิร์ตที่ตนไปร่วมงานค อนเสิร์ตเท่ านั้น เ งิ น 6 ล้ านไม่ได้ และไม่เคยได้เ งินส่วนแบ่ งจากการถู กร างวัลแต่อย่ างใด

โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 มีการส่งลอ ตเตอรี่มาให้ผม 5-6 ใ บ ซึ่งเป็นล อตเตอรี่ที่ไม่ถู กร างวัล ต่อมาวันที่ 1 ต.ค. 65 เวลาประมาณ 17.30 หลังผลสล ากกินแบ่งฯ ออ ก ร้านเพ ช รก็ส่งล อตเตอรี่ที่ถู กร างวัลมาให้ และให้ บิ๊ กเอ็ม แคปหน้ าจอ เพื่อส่งภาพ ทำประชาสัมพันธ์

ซึ่งต อนนั้นตนอยู่ระหว่ างการซ้ อมค อนเสิร์ตเลยไม่ทันสังเกตว่า มีการเปลี่ยนแป ลงเวลา ทั้งนี้ บิ๊ กเอ็ม เผยอีกว่า ผมเพิ่งรู้สึ กเมื่อไม่กี่วันนี้เอง ไ ล่ลำดับเห ตุก ารณ์ พบว่า ไม่ปกติ เลยคิดว่าถู กหล อ กแล้ว

พอประมาณปลาย พ.ย. อาจ ารย์ลินลดา ชัยหมื่ น ก็ได้นำเ งิ น 6 ล้ าน มาให้คุณแม่ถ่ ายรูป พอถ่ ายเสร็จก็เอาเ งินกลั บ สรุปว่า 6 ล้ าน ผมไม่ได้รับ ซึ่ง บิ๊ กเอ็ม บอ กว่า เป็นเพราะตนไม่มีประส บการณ์ทำธุ รกิจ แล้วก็เชื่ อใ จคนมากเกิ นไป จ นเกิ ดเหตุก ารณ์นี้ขึ้นมา ทำให้รู้สึ กแ ย่มาก ๆ

โดยในการแถลงข่าว บิ๊ กเอ็ม ยกมื อไห ว้ขอโ ทษทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่ างเ กิ ดจากผมโ ง่เอง ไม่มีประส บการณ์ เชื่ อใ จคนง่าย คิดว่าทุกอย่ างคือเรื่องจริง ทั้ง ๆ ที่ท้ ายที่สุด ผมเป็นแค่เ ด็ กคนหนึ่งที่ถู กหล อ กใช้

โดยหลั งจากไลฟ์จบ บิ๊ กเอ็ม ก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตราแกร มพร้อ มข้อความว่า “ขอบคุณพี่ณวัฒน์มาก ๆ นะครับ ที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงเรื่องร าวและความจริงทั้งหมดที่เ กิ ดขึ้น

ผมขอโ ทษประชาช นช าวไ ทยทั้งประเทศ เรื่องร าวที่เ กิ ดขึ้น มันเ กิดจากการที่ผมไม่รู้ทัน ไม่ทันคิด ผมโ ง่เอง ผมไม่มีประส บก ารณ์ ผมเชื่ อใ จไว้ใ จคนอื่นมากเกิ นไป จนมันเ กิดเห ตุก ารณ์นี้ขึ้น ผมรู้สึ กแ ย่ และเ สียใ จมากที่สุด วันนี้ผมได้รู้ความจริงทุกอย่ างแล้ว สุดท้ ายผมต กเป็นเห ยื่ อของเรื่องร าวทั้งหมดครับ ผมกร าบขอโ ทษประชาชนช าวไทยทุกคนครับ

ชมคลิปที่นี่

หวังว่าเห ตุก ารณ์ครั้ งนี้น่าจะเป็นประส บก ารณ์ให้กับ บิ๊ กเอ็ม และใครอีกหล าย ๆ คนได้ อย่ างไรก็เชื่ อว่าคนไทยให้อภั ยกับคนที่ทำผิ ด แล้วกล้ าออ กมายอ มรับผิ ดและขอโ ทษอยู่แล้วนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: ณวัฒน์ อิสรไกรศีล และ IG: bigm_krittarit