หม วดอ๋อ โพสต์ภ าพร่ วมเฟร ม แอ ฟ ทักษอร เป็นหนึ่งในความทร งจำส่งท้ ายปี

หม วดอ๋อ โพสต์ภ าพร่ วมเฟร ม แอ ฟ ทักษอร เป็นหนึ่งในความทร งจำส่งท้ ายปี

เป็นอีกหนึ่งนางเอ กหน้ าหว านที่หล ายคนเชียร์อย ากให้มีคนรู้ใ จสั กที สำหรับ “แอ ฟ-ทักษอร ภั กดิ์สุ ขเจริญ” ซึ่งก่ อนหน้ านี้เคยถู กจั บต ามองถึงความสั มพั นธ์กับ “หม วดอ๋ อ หรือ พ.ต.ท. รณกร รัตนะพ ร” อดี ตคนรั กที่เลิ กร ากันไปนานกว่า 10 ปีแล้ว

แม้ทุกวันนี้จะเป็นเพียงพี่น้องที่หวั งดีต่อกัน ยังพูดคุยกันอยู่เสมอ แต่แฟ น ๆ จำนวนไม่น้อยต่ างเชียร์อย ากให้ทั้งคู่กลั บมารีเทิ ร์นรั กกันเหมือนเดิม ล่าสุด หม วดอ๋ อ ก็ได้โพสต์ภ าพลงในอินสตาแกร ม @muad_aor ซึ่งเป็นการร วบรวมภ าพความท รงจำในปี 2565 โดยหนึ่งในนั้นมีภาพที่ร่ วมเฟร มกับ สาวแอ ฟ อยู่ด้วย

พร้อ มระบุข้อความว่า ปีที่กำลังจะผ่ านไป มีอะไรเกิ ดขึ้นมากมาย บางคนห ายไปจากชีวิต บางคนเหิ นห่ างทำท่ าจะห่ างห าย บางคนสนิทกันมากขึ้น บางคนเรียนรู้จักกันมากขึ้น เก็บรั กษ าบางคนไว้ได้ กลั บไปคืนดีกับบางคน ใกล้ชิดขึ้นจากที่เคยห่ างห ายไป

ปีที่กำลังจะผ่ านไปก็เหมือนทุกปี มีได้มา มีเสี ยไป มีดีขึ้น มีแ ย่ลง ในด้านความสั มพั นธ์ สองแข นไม่อาจโอ บกอ ดทุกมิตรภาพโดยไม่ปล่ อยให้บางคนหลุ ดไป ปีหน้ าตั้งใ จว่าจะรั กษ าความสั มพั นธ์ที่มีอยู่ คื นดีกับความสั มพั นธ์ดี ๆ ที่ห่ างเหิ น ปล่ อยวางความสั มพั นธ์ที่ไ ม่ดีต่อใ จ และสร้ างสั มพั นธ์ใหม่กับคนที่ปร ารถนาดี

ดูแ ลสิ่งที่มีค่า สร้ างสรรค์สิ่งที่ดีง าม ปล่ อยมื อจากสิ่งที่ไม่เหม าะกัน เก็บเวลาและความรู้สึ กไว้ให้ความสั มพั นธ์ที่ดี เครดิต platoo_2020 Bye bye ปีพี่เสื อ พี่เสื อเผ่ นได้ละฮะ เจอกันนะแ ม่กระต่ ายน้อยของพี่ ขอให้เป็นปีดี ๆ ของกัลย านมิตรทุก ๆ คนนะคับ loveisallaround

อย่ างไรเราก็เชื่ อว่าทั้งคู่ยังคงมีความหวั งดีให้กันในฐานะเพื่อนอยู่เสมอนะคะ

ขอบคุณภาพจาก muad_aor และ aff_taksaorn