ชาวโ ซเชี ยลส งสั ย หลั ง บิ๊ กเอ็ม โพสต์ยอ มรับไ ม่ได้ถู กร างวั ลที่ 1 จริง

ชาวโ ซเชี ยลส งสั ย หลั ง บิ๊ กเอ็ม โพสต์ยอ มรับไ ม่ได้ถู กร างวั ลที่ 1 จริง

เรียกว่ากำลั งเป็นกระแ สข่าวอยู่ในต อนนี้ จากกรณีที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เจ้ าของเวทีประก วดมิสแกร นด์ไทยแลนด์ ที่ออ กมาแ ฉบริษัทข ายล อตเตอรี่ออนไลน์ หงษ์ทองฯ ว่าจัดฉ ากแสดงคนถู กร างวัลที่ 1 ซึ่งหนึ่งในคนที่ถู กตั้งข้อสงสัย คือ “บิ๊ กเอ็ม กฤตฤ ทธิ์” จ นต้ องออ กมาโพสต์ชี้แ จงผ่ านอินสตราแกร ม bigm_krittarit

พร้อ มยอ มรับว่า ตัวเองไม่ได้ถู กร างวัลที่ 1 จริง โดยระบุข้อความว่า “ผมกร าบขอโ ทษครับ สำหรับโพสต์แร กที่ผมโพสต์ในไอจี ว่าถู กร างวัลที่ 1 มันเกิ ดจากความตื่ นเต้ น ทำให้ผมเข้าใ จคล าดเคลื่ อ นและสื่อส ารผิ ดพล าด ซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถู กร างวัลที่ 1 แต่ได้รับส่วนแบ่ งจากการที่พี่โอ๊ตถู กร างวัลที่ 1

เนื่องจากในวันที่ผมกับพี่สาวคนสนิ ทไปส่งสบู่นาย า พี่โอ๊ตบอกว่า ถ้าพี่โอ๊ตเขาถู กร างวัลที่ 1 เขาจะแบ่ งเ งิ นร างวัลให้ผม ซึ่งเขาทำจริงต ามคำพูดจริง ๆ ครับ

มีคนสงสั ยว่า ทำไมผมไม่เอาเ งินกลั บวันที่แสดงค อนเสิร์ต เพราะผมไม่มีทีมงานเก็ บเงิ นและเ งินส ดจำนวนเยอะมาก แต่หลั งจากวันนั้น ผมได้ให้พี่สาวคนสนิทคนเดิมไปรับเ งินส ดแทน

ปัจจุบันผมใช้เ งินไปบางส่วนแล้ว และเหลื อบางส่วนครับ ผมต้ องขอโ ทษแฟ นคลั บ และทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใ จผิ ดครับ ผมขอยืนยั นอีกครั้ งว่า ผมไม่ได้รับจ้ างไปส มอ้ างว่า ถู กร างวัลที่ 1 ต ามข่าวที่แ พร่หล ายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ

งานนี้ก็มีชาวโซเชียลบางส่วนได้เข้ามาตั้งคำถามกับ หนุ่มบิ๊กเอ็ม ถึงเห ตุก ารณ์ดังกล่ าวมากมาย อาทิเช่น ในสัมตอนนั้นไหนบอกไปซื้ อแห วน ละได้ล็อตเตอรี่มา ละก็ถู ก ต อนนี้ทำไมบอ กเอาสบู่ไปส่ง ละเขาแบ่ งห วยที่ถู กให้ล่ะคะ ทำไมพูดไม่เหมือนเดิม สรุปได้ล็อตเตอรี่ก่อนถู กห วย รึได้หลั งจากถู กห วยกันแน่ ย้ อนแ ย้งไปหมด ความจริงคืออะไร คุณคิดว่าคนดูไม่ออ กเหรอคะ

แล้วมาสั มว่าได้จากร้านเพ ชรให้มา วงการบันเทิงอะนะ เงิ นมาการแสดงไป , ความจริงก็คือความจริงนะคะ ถ้าไม่ใช่ความจริงยิ่งจะมีแต่เสี ยกับเสี ยค่ะ ถ้าเป็นความจริงยังไงทุกคนก็เข้าใ จนะคะ ฯลฯ

อย่ างไรเราก็เชื่ อว่า นักสื บโซเชียลเก่ งกันทุกคน สุ ดท้ ายความจริงต้ องปรากฎ แ น่น อนค่า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: bigm_krittarit