เบลล่ า ร าณี ทำบุ ญส่งท้ ายปีเก่ า ต้ อนรับปีให ม่ แต่คนโฟกัสหนุ่ มหล่ อข้ างก าย

เบลล่ า ร าณี ทำบุ ญส่งท้ ายปีเก่ า ต้ อนรับปีให ม่ แต่คนโฟกัสหนุ่ มหล่ อข้ างก าย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาร าสาวที่เรามักจะเห็นเธอเข้าวั ดทำบุ ญอยู่เป็นประจำ สำหรับนางเอ กสาว “เบลล่ า ร าณี” ที่ในช่ วงสิ้ นปีเธอก็ได้ถื อโอกาสเข้าวั ดทำบุ ญส่งท้ ายปีเก่ า ต้ อนรับปีใ หม่ เพื่อเป็นสิริม งค ลแ ก่ครอบครั วสั กหน่อย

ล่าสุดในอินสตราแกร ม bellacampen สาวเบลล่ า ก็ได้โพสต์ภ าพตัวเองพร้อ มกับเพื่อน ๆ เข้าวั ดทำบุ ญถว ายอาห าร เนื่องในเทศกาลส่งท้ ายปีเก่ า ต้ อนรับปีใหม่

พร้อ มข้อความอ วยพ รถึงแฟ น ๆ ด้วยว่า “เนื่องในวันส่งท้ ายปีเก่ า ต้ อนรับปีใ หม่ เบลขอน้อ มนำบุ ญและความเป็นม งค ลมาสู่ทุกท่ าน ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีแต่ความสุ ขสวัสดี สุ ขภาพแข็ งแ รง ปร ารถนาสิ่ งใดที่ดีงาม ขอให้สิ่ งนั้นจงบั งเ กิ ดแ ก่ทุกคนนะคะ

งานนี้ก็มีเหล่ าบรรด าแฟ น ๆ เข้ามาอ วยพ รให้กับ สาวเบล กันเพียบ เรียกว่าใ จบุ ญส มกับเป็นนางเอ กสาวขวั ญใ จมหาช นจริง ๆ จ้า

แต่หล ายคนกลั บโฟกั สที่หนุ่มหล่ อข้างก าย สาวเบล แถ มยังเข้ามาแซ วกันเป็นจำนวนมาก เพราะอย ากให้เธอเปิ ดตัวหว านใ จคนให ม่สั กทีค่า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: bellacampen