แพท ณปภา เผ ยภ าพสุดอ บอุ่ น น้ องเ รซซิ่ ง ช่ วยดูแ ลคุณย าย

แพท ณปภา เผ ยภ าพสุดอ บอุ่ น น้ องเ รซซิ่ ง ช่ วยดูแ ลคุณย าย

เรียกได้ว่าเป็นคู่แ ม่ลู กที่สนิ ทและตั วติ ดกันตลอ ด เพราะเรามักจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอ สำหรับคุณ แม่ “แพท ณปภา” กับลู กชายวั ย 6 ข วบอย่ าง “น้องเร ซซิ่ ง” ที่ช่วงนี้ น้องเร ซ กำลังสนใจเรียนขี่ม้าเป็นพิเศษ

โดย แ ม่แพท ก็รู้สึ กปล าบปลื้ มในตัว น้องเร ซ หลังจากที่เรียนขี่ม้ ามาได้สองสามปี ก็ล องให้เขาลงสนามแ ข่งครั้ งแร กดู เราก็บอ กเขาว่า ไม่ต้ องห่ วง ไม่ต้ องที่หนึ่งก็ได้ ไม่ต้ องค ว้าถ้วยก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เต็มที่ เรียนรู้จากประส บการณ์ความผิ ดพล าดและเติบโ ตเป็นผู้ใหญ่

ล่าสุด สาวแพท ก็ได้โพสต์ภ าพอีกหนึ่งความประทั บใ จและอ บอุ่ นของลู กชายสุดที่รั ก ซึ่งเป็นภาพที่ น้องเร ซซิ่ ง ค อยดูแ ลเคี ยงข้างคุณย ายไม่ห่ าง พร้อ มแคปชั่นว่า “คุณทั้งคู่ คือ พลั งชีวิตของผม รั กมากนะ

ท่ ามกล างเหล่ าบร รดาเพื่อนพ้ องในวงการ รวมไปถึงแฟ นคลั บ ที่เข้ามาให้กำลังใ จกันเป็นจำนวนมาก อาทิ รั กแ ม่แพท แ ม่ไม่เคยแสดงออ กถึงความอ่ อนแ อเลย คือ ถ้าไม่สุดจริง เป็นคลั บแ ม่มาตั้งแต่ละครเรื่องแร ก คุณคือคนที่โค ต รสู้เลยโ ว้ ย รั กนะแ ม่ จะ support you และไปก ดไลก์รั ว ๆ ในติ๊กต๊ อกเวลาแ ม่ไลฟ์นะ

สู้ ๆ นะคะ ความดี กตัญญู จะเป็นเก ร าะคุ้ มกันชีวิตเราให้เจริญค่ะ , ดูแ ลท่ านให้ดี ๆ นะคะ ความกตั ญญูจะทำให้ผ่ านแต่เรื่องร าวดี ๆ ในชีวิต เป็นต้น

เป็นเ ด็ กที่น่า รักจริง ๆ เชื่ อว่าทั้งคุณแ ม่และลู กชายจะทำให้ สาวแ พท มีกำลังใ จในการทำงานต่อไปนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: pat_napapa