เปิ ดหน้ าเก่ า น้ องคะแนน ทำหนุ่ ม ๆ ไ ม่คิ ดว่าจะเป็ นส าวส อง

เปิ ดหน้ าเก่ า น้ องคะแนน ทำหนุ่ ม ๆ ไ ม่คิ ดว่าจะเป็ นส าวส อง

เรียกได้ว่าเป็นกระแ สข่าวที่กำลังโ ด่งดั งไปทั้งโซเชียล จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ สายไหม ต้องรอ ด ได้มีการพาห ญิ งผู้เ สียห ายร ายหนึ่ง เข้าแ จ้งค วาม โดยระบุว่า ผู้เสี ยห ายขอความช่ วยเหลื อผ่ าน แอปฯอาสา ไทยต้ องรอ ด

กรณีถูก เน็ตไ อ ด อล ชื่อดัง ที่มีผู้ติ ดต ามจำนวนมาก นำชื่อของเธอไปใช้แส ดงตัวตนนานกว่า 7 ปี เพื่อรับงานอีเ วนท์ต่ าง ๆ และออ กใบกำกั บภ าษี จ นเจ้ าตัวถูกออ กหม ายเรียกจากก องปร าบปร าม และทางกร มสร รพากรก็เรียกเก็บภ าษีกับผู้เ สียห าย จึงทำให้ตนเองและครอบครั วได้รับความเดื อ ดร้ อนเป็นอย่ างมาก

ล่าสุด พี่เอ ก และ ประธานต๋ อง #สายไหมต้องรอ ด พาผู้เสี ยห ายเข้าแจ้ งคว ามร้ องทุ กข์ต่อพนักงานส อบส วน สน.สายไหม เพื่อดำเนิ นค ดีแล้ว

โดย เน็ตไ อ ด อลคนดังกล่ าว มีชื่อเสี ยงอย่ างมากในโล กออนไลน์โดยเฉพาะใน TikTok ที่หนุ่ ม ๆ หล ายคนต่ างรู้จักและมียอ ดผู้ติ ดต ามหลั กล้ านคน ซึ่งจากกรณีดังกล่ าว ก็ทำเอาหนุ่ ม ๆ ต กใ จกันไม่น้ อย

เพราะเพิ่งรู้ว่าแ ท้จริงแล้วเน็ตไ อ ด อลคนดังกล่ าว ไม่ใช่หญิ งแ ท้ แต่แอ บอ้ างชื่อคนอื่น ทำให้ในโล กออนไลน์ ได้มีคนนำภาพของเน็ตไ อ ด อลคนดังกล่ าว มาเผยให้เห็นว่า เปลี่ ยนไปขน าดไหน งานนี้ทำเอาหนุ่ ม ๆ หล ายคนถึงกับบอ กว่า เร ด าร์พั งกันเลยทีเดียว

อย่ างไรก็ดีหากมีความผิ ด ก็ต้องรับผิ ดชอบนะคะ เพราะการเ สี ยภ าษี เป็นหน้ าที่ของทุกคนที่มีร ายได้อย่ างถู กต้ องตามก ฎหม ายนะจ้า