พี่น้ องไ ม่สนิ ทกัน! ยิปซี-ยิปโ ซ ฝ่ ายหนึ่งอิ จฉ าน้ อง อีกฝ่ ายทำยังไงพี่ก็ไ ม่รั ก

พี่น้ องไ ม่สนิ ทกัน! ยิปซี-ยิปโ ซ ฝ่ ายหนึ่งอิ จฉ าน้ อง อีกฝ่ ายทำยังไงพี่ก็ไ ม่รั ก

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้ องคนบันเทิงที่ดูสนิ ทสน มกันมาก สำหรับคู่ของนักแสด งสาว “ยิปซี คีรติ และ ยิปโ ซ อริย์กันต า มหาพฤกษ์พงศ์” ที่ก่ อนหน้ านี้เคยมีข่าวว่าทั้งคู่มีปั ญห ากัน จ นต้ องออ กมายืนยั นว่า ยังรั กกันดี

โดยทั้งส องสาวก็ได้ออ กมาเปิ ดใ จผ่ านช่ องยูทูปที่ทำร่ วมกัน ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เปิ ดใ จแบบหม ดเป ลือ ก เกี่ ยวกับป มในใ จตลอ ดหล ายปีที่ผ่ านมากับการถู กเปรี ยบเที ยบระหว่ างกันมาโดยตลอ ด

ล่าสุดทั้งสองสาวได้ออ กมาเปิ ดใ จผ่ านรายการ Club Friday Show กับประเด็ นป มในใ จเป็นครั้ งแร ก ซึ่งทั้งคู่ยอ มรับว่า ฝ่ ายหนึ่งอิ จฉ าน้อง อีกฝ่ ายทำยังไงพี่ก็ไม่รั ก ซึ่งเรื่องทั้งหม ดเกิ ดขึ้น เพราะช นวนจากคุณพ่อ

ทำไมถึงรู้สึ กว่าที่ผ่ านมาเร าเป็นพี่น้องที่ไม่ค่ อยสนิ ทกันเท่ าไหร่ ?
ยิปซี : เรารู้สึ กอิ จฉ าเขา เราก ลัว เพราะเร ารู้สึ กว่า เร าสู้เข าไม่ได้ ทำอย่ างไรเขาก็ไม่รั กเร าจริง ๆ

มันก็เลยกล ายเป็นว่า เราสร้ างตั วตนของเร าขึ้นมา โล กของเราขึ้นมาแบบที่เร าคิดเอาไว้แล้ว เราจะไม่เผื่ อที่ให้เขาแล้ว พ่อสนใ จน้องมากกว่า งั้นเร าทำเป็นแบบไม่สุ งสิ งกับใครเลย ก็ขึ้นห้ อง ทำตัวเหมือนแป ล กแย กจากบ้ านเลย

ช น วนจริง ๆ คือ คุณพ่อ ?
ยิปซี : ใช่ค่ะ แต่เขาไม่เคยรู้นะ
ยิปโ ซ : ส งส ารเขาเหมือนกัน อันนี้ไม่เคยบอ กเขาเอง ก็รู้สึ กว่าลู กคนนี้ไม่รั กคุณพ่อ

ซึ่งตัว ยิปโ ซ เองคนข้างนอ กมองเข้ ามา ก็จะจั บเร าไปเปรีย บเที ยบกับพี่สาวอยู่ตลอ ดเวลา ?
ยิปโ ซ : ใช่ค่ะ ตั้งแต่เ ด็ กเลย จะโด นเปรีย บเที ยบเรื่องหน้ าต า รูปลั กษณ์ เหมือนอะไรที่เป็นภ ายนอ ก แ กนี่ไม่คู่ควรเป็นน้องสาว พี่ยิปซี เลยเนอะ แต่เจ๊จะโ ด นเปรี ยบเทีย บเรื่องนิสั ย

ยิปซี : ห นั กกว่าเดิ มอีก คือตอนเข้าว งการช่วงข าขึ้น ข าลงของแต่ละคนเนอะ เมื่อไหร่ที่คนหนึ่งมีความสุ ข คนหนึ่งจะทุ กข์ เราก็สลั บกันไปอย่ างนี้ ไม่เคยได้มีความสุ ขร่ วมกันเลยสั กครั้ งเดี ยว ความทุ กข์ของเธอมันจะกล ายเป็นช่วงเฉิ ดฉ ายของฉัน

เชื่ อว่าเรื่องร าวของพี่น้องคู่นี้อาจจะมีอีกหล ายครอบครั วเ กิ ดขึ้นเหมือนกัน อย่ างไรก็อย ากให้ทุกครอบครั วหั นหน้ ามาคุยและป รับความเข้าใ จกัน เพราะการมีพี่น้องนั้นเป็นสิ่งที่พิเศ ษมาก ๆ เลยนะคะ

ขอขอบคุณภาพจาก รายการ Club Friday Show และ IG: gypsykeerati , gyp.so