ลิซ่ า BLACKPINK เจอช าวเน็ ตติ ง สั กทำไม คนไทยถือผู้หญิ งสั กไ ม่ดี

ลิซ่ า BLACKPINK เจอช าวเน็ ตติ ง สั กทำไม คนไทยถือผู้หญิ งสั กไ ม่ดี

กำลังกล ายเป็นประเด็ นที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่ในขณะนี้ หลั งจากที่ “ลิซ่ า BLACKPINK” หรือ “ลลิษา มโนบาล” ได้ไปถ่ ายแบบให้กับนิตยส ารแฟชั่นชั้นนำอย่ าง Harper’s BAZAAR แต่สิ่งที่ทำเอาเหล่ าบรรดาบลิงค์ฮื อฮ า ก็คือ รูปที่ปล่ อยออ กมา ที่ดูเหมื อนว่า สาวลิซ่ า จะมีร อยสั กอยู่ที่ด้านหลั งนั่นเอง

ทั้งนี้ สาวลิซ่ า ก็ยังไม่ได้ออ กมายืนยั นอะไร แต่แฟ น ๆ ก็แ ห่ฟินกันไปแล้ว แถ มยังอย ากเห็นล ายสั กเต็ม ๆ ซึ่งหล ายคนต่ างค าดเด ากันว่า น่าจะเป็นล าย “ดอ กเอเดลไวส์” ซึ่งเป็นดอ กไม้ที่ได้รับฉ าย าว่าเป็น “ร าชินีแห่งเทือ กเขาแอลป์

แต่ดูเหมื อนจะมีชาวโ ซเชี ยลบางกลุ่มเสี ยงแ ต ก ซึ่งก็ได้ออ กมาแสดงความคิดเห็นผ่ านทางทวิตเตอร์เกี่ ยวกับล ายสั กของ สาวลิซ่ า

ประมาณว่า “ผิ วเนี ยน ๆ ส วย ๆ จะสั กทำไม คนไทยถือว่าเป็นผู้ห ญิงไม่ดี ไปสั กอะ เตื อนเพราะหวังดี สั กไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับ ผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบ โดยเฉพาะพวกข้ าร าชการ เป็นไอด อลน่ารั กให้เ ด็ ก ๆ ทุกเพ ศ ทุกวั ย ก็ดีอยู่เเล้ว ภ าพลั กษณ์ภ ายนอ กมีผล เเต่ความรู้สึ กคนวั ยเดียวกันไม่เท่าไหร่ เเต่อ ายุมาก ๆ สิ #chaelisa

หลั งจากที่มีชาวเน็ตโพสต์ภ าพและข้อความดังกล่าวออ กไป ก็สร้ างความไม่พอใ จให้กับเหล่ าบร รดาบลิงค์และชาวเน็ตในโล กโ ซเชี ยล รวมถึงคนที่มีความชอบสั กล ายเป็นอย่ างมาก จนแ ห่กันเข้ามาคอ มเม นต์สว นกลั บกันเป็นจำนวนมาก

อาทิ ทำไมต้ องมองว่าคนสั กไม่ดีด้วย มั นเป็นความชอบส่วนบุคคล ไม่เกี่ ยวกับนิสั ย ความสามารถหรืออะไรทั้งนั้น ส่วนตั วเรามองว่าร อยสั กน่ารั กดี และตัวตนที่เขาเป็นก็ดีมาก ๆ เพอร์เฟ คมากแล้ว , จากใ จคนทำงานข้ าร าชการ ถ้าไม่ได้สั กตำแหน่งที่เสื้อปิ ดไม่ได้ ก็สั กจ้า เพื่อนข้ าร าชการเราหล ายคนก็สั ก แค่ไม่ได้โ ชว์ ต อนไปทำงานก็ไม่ต้ องตร วจแ ก้ผ้ าอะไรนิ เป็นต้น

อย่ างไรหาก สาวลิซ่ า สั กจริง ๆ ก็ควรเคาร พการตั ดสิ นใ จของเธอ เพราะเชื่ อว่าเธอก็คงคิดและตั ดสิ นใ จมาอย่ างดีแล้วนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: lalalalisa_m