เปิ ดสาเห ตุเ สี ยชีวิ ต น้องด อ ม 13 ห มูป่าอะค าเดมี่ ที่ประเทศอังกฤษ

เปิ ดสาเห ตุเ สี ยชีวิ ต น้องด อ ม 13 ห มูป่าอะค าเดมี่ ที่ประเทศอังกฤษ

เรียกว่าเป็นข่าวเศ ร้ าที่เมื่อหล ายคนเห็นแล้ว ต่ างไม่อย ากจะเชื่ อเลยทีเดียว จากกรณีที่เฟซบุ๊ก Supatpong Methigo โพสต์ข่าวเศ ร้ า โดยระบุว่า “น้องด อ ม 1 ใน 13 ห มูป่ าอะคาเดมี่ ได้เสี ยชีวิ ตที่ประเทศอังกฤษแล้ว

เมื่อเช้าโ ยมย ายของเจ้า #ด อ มห มูป่ าอคาเดมี่ (เราเคยสอนธร รมะให้สมัยประถม) มาใส่บ าตรพระ แจ้งว่า น้องเสี ยชีวิ ตแล้ว บ้ านน้องอยู่ใกล้กับวั ดนี่ล่ะ น้องเป็นเ ด็ กดี ตั้งใ จเรียนมาก เขียนหนังสือตัวบรรจง ส วดม นต์เก่ง ได้ร างวัลจากเร าตลอ ด

ต อนติ ดถ้ำหล วงโ ยมย าย ก็ออ กมาใส่บ าตร ขอพ รพ ระทุกวัน ขอให้น้องรอ ด ขอมีป าฏิห าริย์ อุตส่าห์รอ ดพ้ นจากติ ดถ้ำหล วงมาได้ ไปเรียนโ รงเรียนกีฬาที่จ.เชียงใหม่ จ นได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษ

โ ยมย ายแจ้งว่า เสี ยเพราะอุบั ติเห ตุ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเ กิ ดจากสาเหตุอะไร ขอให้ด วงวิ ญญ าณ “เจ้าด อ ม-ด วงเพชร พรหมเ ทพ” ได้ไปสู่ภ พภู มิที่ดี ภ พภู มิที่เจ้ าปรารถนา หวั งว่าธร ร มะของพ ระอาจารย์ที่ได้สั่ งสอน จะติ ดตัวเ จ้าไปทุกหนทุกแห่ง และเ กิดชาติหน้ าฉันใดก็ขอได้มาเป็นลู กศิ ษย์กันอีกนะ

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่ านมา ได้รับแจ้งจากทางโ รงเรียนว่า น้องด อ ม หม ดสติในห้อง ซึ่งครูประจำหอ ได้นำตั วส่งโ รงพย าบ าลที่อยู่ใกล้ทันที ต่อมาโ รงพย าบ าลได้แจ้งว่า การห ายใ จของน้องค่ อนข้างอ่ อนลง และ ไม่ต อบสนอง ซึ่งเรารู้สึกว่าน้องไปเร็วมาก

อย่ างไรก็ต้ องขอแสดงความเสี ยใ จกับคนที่รั ก น้องด อ ม ด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Supatpong Methigo